Rok 2019 přinese ve zdravotnictví řadu novinek a změn

Vytvořeno: 27. 12. 2018 Poslední aktualizace: 27. 12. 2018

Některé změny začnou platit již od 1. ledna, jiné v prvním čtvrtletí a u některých se účinnost předpokládá až později v druhé polovině příštího roku. Přinášíme jejich základní přehled. 

Zákonné předpisy účinné od roku 2019

 • Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb.

Zavedení nového modelu regulace úhrad zdravotnických prostředků vydávaných pojištěncům na poukaz v reakci na nález Ústavního soudu. Podoba nového systému úhrad je pro systém veřejného zdravotního pojištění finančně únosná, zbytečně nezvyšuje spoluúčast pacientů a zajistí jim tak širokou dostupnost zdravotnických prostředků.  

Novela je účinná od 1. 1. 2019. U dosud hrazených zdravotnických prostředků od 1. 12. 2019, u zdravotnických prostředků nově zařazených do úhrad nejdříve od 1. 10. 2019. U individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků (na zakázku) již od 1. 1. 2019.

Nejčastější otázky a odpovědi zde: https://www.niszp.cz/cs/kategorizace-uhradova-regulace-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz/informace-pro-pacienty

Více informací zde: www.mzcr.cz/dokumenty/poslanecka-snemovna-schvalila-nova-pravidla-pro-poukazove-zdravotnicke-prostredk_16071_3801_1.html a zde: www.mzcr.cz/dokumenty/postupne-zmeny-v-uhradach-zdravotnickych-prostredku-v-roce-2019_16509_3801_1.html  

 • Novela vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Novela seznamu zdravotních výkonů například reflektuje připravovanou koncepci změn primární péče, když nově zařazuje výkony podporující screening nádorů kolorekta. Dále zařazuje nový bonifikační výkon pro sestry, které pracují v sociálních službách v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu, nebo zpřesňuje požadavky pro indikaci protonové léčby, aby se tato léčba dostala k potřebným pacientům co nejrychleji.

Účinné od 1. 1. 2019.

 • Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 (Úhradová vyhláška)

Návrh stanovuje hodnoty bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení na rok 2019, které respektuje dohody uzavřené v dohodovacím řízení. Poprvé v historii vznikla na základě dohody všech zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotní péče. Úhradová vyhláška počítá s navýšením příplatku sestrám pracujícím ve směnném provozu o 5 000 korun měsíčně, což znamenaná meziroční nárůst o 15 %. Ostatní nelékařský personál, například sanitáři, dostanou na příplatku za směnnost o 2 000 korun navíc, plat jim tedy vzroste o 10 %.

Účinné od 1. 1. 2019. Více zde: www.mzcr.cz/dokumenty/ve-sbirce-zakonu-vysla-uhradova-vyhlaskaktera-je-poprve-vysledkem-dohody-mezi-_16006_1.html 

 • Platy zdravotníků

Nařízení vlády týkající se platových tabulek pro zaměstnance ve veřejné sféře, které připravuje MPSV, počítá se 7 % růstem tarifních platů sester, sanitářů a mladých lékařů. Všem sestrám a sanitářům tak vzroste plat v průměru o 2 000 korun měsíčně. Plat mladého lékaře průměrně vzroste o 2 500 korun měsíčně. Kvalifikovaným lékařům (od 14. platové třídy) platy vzrostou o 2 %. V roce 2019 půjde na platy zdravotníků v nemocnicích celkově 6 mld. korun navíc.

Účinné od 1. 1. 2019.

 • Novela zákona o léčivech č. 378/2007 Sb.

Zakotvuje se tzv. lékový záznam pacienta, který umožní lékařům, farmaceutům a zdravotnické záchranné službě při poskytování zdravotních služeb zohlednit stávající lékovou historii konkrétního pacienta, což povede k omezení nežádoucích interakcí léčivých přípravků a jejich duplicitnímu používání a zajistí vyšší míru bezpečí pacienta. Novela přináší také snížení maximální sankce za nepředepsání elektronického receptu na 300 000 korun.

Novela je nyní projednávána v Parlamentu ČR. Předpokládaná účinnost v polovině roku 2019.

 • Novela zákona č. 96/2004 Sb., kterou se mění zákon č. 95/2004 Sb. v bodech, které se týkají aprobačních zkoušek lékařů

Nově budou např. omezeny počty možných opakování zkoušky na čtyři, naopak přibude možnost započtení některých úspěšně složených částí a zkouška bude rozložena do dvou dnů.

Předpokládaná účinnost od 1. 1. 2019.

 • Novela zákona o léčivech č. 378/2007 Sb.

Implementace evropského nařízení o ochranných prvcích s sebou přinese celoevropský model pro zajištění ověřování pravosti balení léčivých přípravků. Posílí se tím bezpečnost legálního dodavatelského řetězce před padělanými léčivými přípravky a tím bude zajištěna dostatečná ochrana pacientů.

Předpokládaná účinnost 9. 2. 2019.

 • Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb.

Implementace evropského nařízení o rtuti dopadá do oblasti úhrad stomatologické péče – upravuje se nárok pojištěnců v oblasti hrazených zubních výplní. Zejména zajistí plnou úhradu zubních plomb z tzv. dozovaného amalgámu a dále pro vybrané skupiny pojištěnců (děti, těhotné a kojící ženy) rozšíří spektrum hrazených zubních výplní.

Předpokládaná účinnost 1. Q 2019.

 • Prováděcí právní předpisy k zákonu o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta č. 95/2004 Sb.

Prováděcí předpisy budou upravovat zkušební  řády a složení zkušebních komisí pro 4 typy zkoušek postgraduálního vzdělávání (základní kmen, atestace, nástavba, funkční kurz) pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty a v souvislosti s tím budou stanoveny i úhrady za nové typy zkoušek, tj. za zkoušku po základním kmeni a zkoušku funkčního kurzu.

Předpokládaná účinnost 1. Q 2019. 

 • Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů

Cílem je stanovit obsah a rozsah vzdělávání ve dvou farmaceutických kmenech: v lékárenském a technologicko-laboratorním.

Předpokládaná účinnost 1. Q 2019.

 • Vyhláška o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti

Cílem je stanovit činnosti, které může lékař samostatně vykonávat po ukončení vysokoškolského vzdělání, tj. nabytí odborné způsobilosti.

Předpokládaná účinnost 1. Q 2019.

 • Novela vyhlášky o hlukovém mapování č. 523/2006 Sb.

Touto novelou vyhlášky, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě, se implementuje Směrnice Komise (EU) 2015/996 ze dne 19. května 2015 o stanovení společných metod hodnocení hluku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES. Novela bude mít vliv na zpracování strategických hlukových map v r. 2022.

Předpokládaná účinnost 1. Q 2019.

 • Novela Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla přistávajícího ve vstupním místě pro leteckou dopravu (aktualizovaná směrnice řešící činnosti a postupy při podezření na vysoce nakažlivou nemoc na Letišti Václava Havla Praha). 

Předpokládaná účinnost 1. Q 2019.

 • Novela Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb (aktualizovaná směrnice řešící činnosti a postupy při podezření na vysoce nakažlivou nemoc ve zdravotnickém zařízení).

Předpokládaná účinnost 1. Q 2019.

 • Nová Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (nová směrnice řešící činnosti a postupy při podezření na vysoce nakažlivou nemoc nad rámec situací, které jsou řešeny výše uvedenými směrnicemi).

Předpokládaná účinnost 1. Q 2019.

 • Legislativní změny podmínek ochrany zdraví při práci v návaznosti na nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Předpokládaná účinnost 3. Q 2019.

 • Novela zákona č. 258/2000 Sb., kterou se adaptuje do českého práva nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Předpokládaná účinnost prosinec 2019.

 

Další opatření účinná od roku 2019

 • Cenové rozhodnutí pro stomatologii

Toto nové cenové rozhodnutí reguluje některé stomatologické výrobky, které jsou plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o následující výrobky: korunka plášťová celokovová preparace do ztracena (osoby starší 18 let, osoby do 18 let); korunka plášťová celokovová, preparace schůdková (osoby starší 18 let, osoby do 18 let); korunka plášťová z plastu, preparace schůdková (osoby starší 18 let, osoby do 18 let); celková náhrada horní (osoby starší 18 let, osoby do 18 let); celková náhrada dolní (osoby starší 18 let, osoby do 18 let).

Účinné od 1. 1. 2019.

 • Cenová regulace léčivých přípravků

Po šesti letech dochází ke změnám cenové regulace léčiv, která jsou částečně či plně hrazena zdravotními pojišťovnami z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Zároveň vstoupí v účinnost též nové cenové rozhodnutí stanovující seznam skupin léčivých přípravků, které nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny.

Cenový předpis i cenové rozhodnutí jsou již zveřejněny na webu Ministerstva zdravotnictví ČR zde: www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/cenove-rozhodnuti-1/19/far_16490_1953_3.html.

Účinné od 1. 1. 2019. Více zde: www.mzcr.cz/dokumenty/novinky-v-oblasti-cenove-regulace-leciv-pro-rok-2019_16561_1.html

 • Cenový předpis regulace zdravotnických prostředků

Tento cenový předpis stanoví obecná pravidla cenové regulace hrazených zdravotnických prostředků vydávaných na poukaz.

Jeho účinnost se očekává v závislosti na průběhu procesu jeho přijímání, a to buď od 1. 1. 2019 nebo v průběhu měsíce ledna či února.

 • Metodika dotačního řízení pro rok 2019

Od 1. 1. 2019 bude platná tato metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2019, včetně počtu vypsaných rezidenčních míst v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání pro rok 2019.

 • Vzdělávací programy specializačního vzdělávání

V průběhu roku 2019 budou v oborech specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v návaznosti na provedenou novelu nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, aktualizovány stávající vzdělávací programy či vydány nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání.

 • Kvalifikační standardy přípravy na výkon nelékařských zdravotnických povolání

V průběhu roku 2019 budou vydány kvalifikační standardy přípravy na výkon jednotlivých nelékařských zdravotnických povolání, v nichž budou specifikovány podrobněji minimální požadavky na  studijní program vysoké školy nebo vzdělávací program vyšší odborné školy v daném oboru vzdělávání.

 • Seznamy automaticky uznávaných diplomů

V průběhu roku 2019 v návaznosti na vývoj vyjednávání dohody o vystoupení Spojeného království z EU může být aktualizováno sdělení č. 275/2007 Sb., obsahující seznamy diplomů mimo jiné pro všeobecné sestry a porodní asistentky v rámci EU automaticky uznávané; aktualizace bude provedena v případě nesjednání dohody o vystoupení Spojeného království z EU.

 • Národní zdravotnický informační portál

Ministerstvo zdravotnictví pracuje na vzniku portálu pro občany, který nabídne ověřené informace z oblasti zdravotnictví pro širokou veřejnost (ordinační hodiny, informace o očkování, preventivních prohlídkách, screeningy, prevence nemocí atd.).

Spuštění 1. Q roku 2019.

 

Novinky v Seznamu zdravotních výkonů od roku 2019:

 • Ošetřovací den následné komplexní intenzivní rehabilitační léčby u pacientů se získaným poškozením mozku

Od roku 2019 je do Seznamu zdravotních výkonů zařazen nový ošetřovací den včetně podmínek pro jeho vykazování, který pacientům s poškozením mozku zajistí všechny potřebné diagnostické a léčebně rehabilitační postupy nutné k dosažení maximálních rehabilitačních cílů.

o     Převzetí pacienta po onkologické léčbě do péče praktického lékaře

o     Následná prohlídka pacienta s onkologickým onemocněním

o     Management kolorektálního screeningu

o     Kolorektální screening – analytická část, stanovení okultního krvácení ve stolici

o     Signální výkon – stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem v rámci screeningu kolorektálního karcinomu – nález negativní

o     Signální výkon – stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem v rámci screeningu kolorektálního karcinomu – nález pozitivní

o     Kvantitativní stanovení krve ve stolici na analyzátoru

Od roku 2019 je do Seznamu zdravotních výkonů zařazeno několik výkonů, které souvisí úzce s připravovanou koncepcí změn primární péče (reforma primární péče). Konkrétně se jedná o zařazení výkonů pro předání pacienta do péče praktického lékaře onkologem po skončení primární onkologické léčby a také výkonů pro podporu „Standardu při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů kolorekta v České republice“. Více zde: www.mzcr.cz/dokumenty/dohoda-onkologu-s-praktickymi-lekari-a-mz-crvylecene-onkologicke-pacienty-budo_16139_3801_1.html

 • Výplň stálého nebo dočasného zubu

V rámci Evropské unie platí nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti a o zrušení nařízení č. 1102/2008. Na základě článku 10 tohoto nařízení bude v členských státech EU od 1. 1. 2019 možné používat dentální amalgámy pouze v dozované formě a použití v nedozované formě bude zakázáno. Použití dozované formy u dětí do 15 let věku, u těhotných a u kojících žen je zakázáno nařízením EU již od 1. 7. 2018. S ohledem na to není možné, aby z veřejného zdravotního pojištění byly nadále hrazeny zubní výplně z nedozovaného amalgámu, jak je stanoveno v současné době. S tím souvisí také připravovaná novela zákona č. 48/1997 Sb., která je v současné době projednávána Parlamentem ČR jako sněmovní tisk č. 172 a jejímž obsahem je zejména adaptace zmíněného nařízení EU.

 • Bonifikační výkon za práci sestry v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu

Nový výkon v rámci úhrad zohledňuje a bonifikuje práci všeobecných sester v pobytových zařízeních sociálních služeb. Tento výkon bonifikuje práci všeobecné sestry v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu v době pracovního volna nebo pracovního klidu. Oprávnění k jeho vykazování budou mít pobytová zařízení sociálních služeb, která zajišťují přítomnost všeobecné sestry v třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu.