Roční pracovní program na rok 2023 EU pro zdraví (EU4Health)

Vytvořeno: 23. 11. 2022 Poslední aktualizace: 9. 5. 2023

Dne 21. listopadu 2022 vydala Evropská komise roční pracovní program na rok 2023 v rámci programu „EU pro zdraví (EU4Health)“. Roční pracovní program stanovuje tematické priority, které budou financovány z programu EU4Health v daném roce a způsob jejich financování včetně výše alokace.

Opatření, která budou financována v roce 2023, jsou rozdělena do pěti oblastí:

 • připravenost na krize,
 • podpora zdraví a prevence nemocí,
 • rakovina,
 • systémy zdravotní péče a pracovní síla ve zdravotnictví,
 • digitální oblast,

+ průřezová opatření týkající se IT, komunikace a dalších aktivit.

Mezi nástroje, prostřednictvím kterých jsou v roce 2023 přidělovány finanční prostředky patří:

 • granty na projekty udělované v otevřených výzvách (Call for proposals) – Evropská komise vyhlásí otevřenou výzvu přes Funding&Tenders Portal. Subjekty, které se budou moct ucházet o grant jsou vždy vyjmenovány v ročním pracovním programu u konkrétní výzvy;
 • přímé granty/tzv. společné akce pro orgány členských států v oblasti veřejného zdraví (Direct grant to Member States’ authorities/joint actions) – v tomto případě Evropská komise vyzve členské státy, aby přímo nominovaly kompetentní orgán, který je bude v daném mezinárodním projektu zastupovat (v případě ČR nominaci provádí Ministerstvo zdravotnictví);
 • další přímé granty (např. pro Evropské referenční sítě) (Other direct grants);
 • veřejné zakázky pod přímým řízením (Procurement under direct management);
 • podpora IT (IT support);
 • akce implementované v rámci nepřímého řízení (Actions implemented in indirect management)

Otevřené výzvy k předkládání projektových žádostí

V příloze tohoto článku naleznete přehled otevřených výzev k předkládání projektových žádostí, které plánuje Evropská komise vyhlásit v roce 2023. Přehled vychází z ročního pracovního programu a nasměruje Vás na konkrétní stránky pracovního programu, kde najdete podrobnější informace o jednotlivých výzvách.

Jednotlivé výzvy budou postupně vyhlašovány Evropskou komisí přes Funding&Tenders Portal, přičemž předkládání žádostí o grant bude rovněž probíhat přes Funding&Tenders PortalO vyhlášení výzev Vás budeme informovat přes stránky MZČR.

V této chvíli nejsou známy podrobné podmínky otevřených výzev. Podrobnější hodnoticí kritéria pro výběr projektů budou uvedena přímo v textu výzev v momentě jejich zveřejnění. Za hodnocení projektových žádostí odpovídá Evropská komise, resp. její výkonná agentura HaDEA (European Health and Digital Executive Agency).

Klíčovým principem projektů podpořených z programu EU4Health je vysoká přidaná hodnota na úrovni EU. Záměrem je tedy podporovat projekty založené na spolupráci subjektů v různých státech EU, které doplňují aktivity realizované na národní úrovni a mají mezinárodní rozměr. Podpořené projekty by měly přinášet řešení, která lze uplatnit nejen na regionální či národní úrovni, ale také napříč Unií.

Obecná kritéria způsobilosti žadatelů jsou následující:

 1. žadatelé a partneři musí mít stabilní a dostatečné finanční zdroje, aby dokázali garantovat plnění projektových aktivit po celou dobu trvání projektu a byli schopni zajistit jeho spolufinancování (jedná se o kritérium finanční kapacity);
 2. žadatelé a partneři musí mít dostatečné provozní a odborné kapacity k provádění činností, které budou podpořeny grantem EU (jedná se o kritérium provozní kapacity).

Subjekty zapojené do několika projektů současně musí mít dostatečné finanční a provozní kapacity k zajištění své účasti na více projektech.

Obecná kritéria pro výběr projektových žádostí jsou následující:

 1. relevance ve vztahu zaměření výzvy;
 2. kvalita navrhovaného projektu;
 3. dopad navrhovaného projektu.

Evropská komise poskytuje z programu EU4Health grant do výše maximálně 60 % celkových způsobilých nákladů.

V případech výjimečné prospěšnosti může příspěvek Unie dosahovat až 80 % způsobilých nákladů.

Za výjimečně prospěšné se standardně považují projekty, kde:

 1. alespoň 30 % rozpočtu projektu náleží subjektům členských států, jejichž HND na obyvatele je nižší než 90 % unijního průměru; nebo
 2. se jich účastní subjekty z alespoň 14 členských států, z nichž přinejmenším čtyři jsou členské státy, jejichž HND na obyvatele je nižší než 90 % unijního průměru.

Přílohy