Rezidenční místa: Průběžná zpráva za rok 2011, Závěrečná zpráva

Vytvořeno: 2. 1. 2012 Poslední aktualizace: 2. 1. 2012

 

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa. Zprávu předkládá příjemce dotace na vyplněném formuláři, který obsahuje přehled absolvovaných částí v daném roce a dále přehled zbývajících částí stanovených vzdělávacím programem. Po ukončení projektu je příjemce dotace povinen MZ předložit Závěrečnou zprávu. Závěrečná zpráva obsahuje informace o plnění projektu specializačního vzdělávání realizovaného v rámci dotačního programu Rezidenční místa, popis a zhodnocení realizace odborné části projektu, finanční vypořádání a komentář k čerpání poskytnutých finančních prostředků podle Rozhodnutí. Závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen předat nejpozději do 20.1. následujícího roku po roce, ve kterém byl projekt ukončen.
 

Informace k vyplnění jednotlivých formulářů jsou uvedeny v  „Pokynech pro vyplnění formuláře“.

Přílohy