Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. na léta 2010 – 2015 (kód NT)

Vytvořeno: 7. 9. 2009 Poslední aktualizace: 7. 9. 2009

Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. na léta 2010 – 2015 (kód NT)


Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že dne 31. 8. 2009 schválila Vláda ČR na svém jednání č. 1133 „Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. na léta 2010 – 2015“, čímž je umožněno vyhlášení nových veřejných soutěží výzkumu a vývoje v dalších letech.


Resortní program vychází ze schválené Koncepce aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje do roku 2015 a z novelizovaného zákona č. 211/2009 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.


Základními cíli schváleného Resortního programu RPV III. jsou mimo jiné:    • zvýšení konkrétního přínosu pro zdravotní péči v jednotlivých oblastech aplikovaného výzkumu (především v diagnostice, terapii a prevenci) formou poskytování účelové podpory na programové projekty,

  • podpora molekulárně-biologických přístupů v odpovídajících oblastech zdravotnického výzkumu a vývoje,

  • zabezpečení dalšího rozvoje stávajících špičkových pracovišť včetně vytvoření podmínek pro širší zapojení mladých výzkumných pracovníků, ad.

Na základě závěrů z jednání představitelů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Rady pro výzkum a vývoj s Ministerstvem zdravotnictví splňuje převážná část řešitelských pracovišť (lékařské a další fakulty, fakultní nemocnice, resortní výzkumné ústavy, ústavy Akademie věd) kritéria EU i naší legislativy, která jsou na ně jako výzkumné organizace kladena, a jejich projekty tak mohou být financovány z veřejných prostředků ve výši 100%.


V případě poskytování podpory malým a středním podnikům jsou dodrženy stanovené míry podpory a doložen motivační účinek tak, že Resortní program RPV III. nespadá do notifikační povinnosti vůči ES, neboť ministerstvo uplatňuje na tento Program blokovou výjimku podle čl. 31 nařízení ES č. 800/2008 (publikováno v Úředním věstníku dne 9. 8. 2008, L 214/33) . V případě poskytování podpory malým a středním podnikům je nutné dodržovat definice a podmínky stanovené Nařízením Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, neboť míra poskytnuté podpory a možné příplatky se liší podle typu příjemce podpory (uchazeče).


Resortní program RPV III. je níže připojen v plném znění. Doporučujeme všem uchazečům o poskytnutí podpory se s tímto dokumentem podrobně seznámit.

Přílohy