Resortní bezpečnostní cíle

Vytvořeno: 10. 12. 2021 Poslední aktualizace: 24. 1. 2022
Resortní bezpečnostní cíle – listopad 2021
Ve vazbě na potřeby praxe a na metodickou činnost Ministerstva zdravotnictví byla vydána aktualizace Minimálních požadavků pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, které rozšiřují minimální standardy pro plnění zákonné povinnosti dle § 47 odst. 3 písm. (b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, a upravují též resortní bezpečnostní cíle. 
Aktuální znění naleznete ve Věstníku MZ č. 13/2021
 
 
Resortní bezpečnostní cíle – září 2015
Ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 písm. (b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, je poskytovatel rovněž povinen v rámci zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí. MZ vypracovalo pro zavedení tohoto systému tzv. „Minimální požadavky“, které jsou a aktualizovaném znění uveřejněny ve Věstníku MZ č. 16/2015. Jedním z těchto požadavků je i zavedení resortních bezpečnostních cílů (dále jen „RBC„),
 
  • t.č. pro poskytovatele lůžkové a jednodenní péče – a to:

RBC1 – Bezpečná identifikace pacientů

RBC2 – Bezpečnost při používání léčivých přípravků s vyšší mírou rizikovosti

RBC3 – Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech

RBC4 – Prevence pádů

RBC5 – Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče

RBC6 – Bezpečná komunikace

RBC7 – Bezpečné předávání pacientů

RBC8 – Prevence vzniku proleženin/dekubitů u hospitalizovaných pacientů

  • a dále t.č. pro poskytovatele ambulantní péče a zdravotnické záchranné služby – a to:

RBC2 – Bezpečnost při používání léčivých přípravků s vyšší mírou rizikovosti

RBC5 – Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče

 
 
Resortní bezpečnostní cíle na období červen 2011- duben 2012
 
V rámci Evropské unie je zhruba osmi až dvanácti procentům pacientů přijatých do nemocnic způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Mezi nejčastější nežádoucí události patří chyby při podávání léků, chirurgická pochybení, diagnostické chyby a infekce spojené se zdravotní péčí. Ministerstvo zdravotnictví postupně zavádí systémová opatření, která vedou k zajištění vyšší bezpečnosti pacientů i kvalitě poskytované zdravotní péče. Jedním z  opatření je i vyhlášení Resortních bezpečnostních cílů, které jsou součástí Akčního plánu kvality a bezpečnosti zdravotní péče na období 2010–2012 schváleného vedením ministerstva v březnu 2010.
Resortní bezpečnostní cíle, které vychází z Doporučení Rady Evropské unie o bezpečnosti pacientů včetně infekcí spojených se zdravotní péčí a jednotlivých doporučení WHO Světové aliance pro bezpečnost pacientů,  byly modifikovány na národní podmínky.
Resortní bezpečností cíle se vyhlašují formou doporučených postupů vedoucích ke snížení rizik poškození pacientů i jiných osob v procesu poskytování zdravotní péče. Jsou závazné pro přímo řízené organizace ministerstva a zároveň slouží jako doporučení pro ostatní zdravotnická zařízení bez ohledu na jejich typ.
 
V roce v 2010 Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo následující Resortní bezpečností cíle (dále RBC) v oblasti kvality a bezpečnosti zdravotních služeb (podrobněji viz příloha)
 
RBC 1 – Bezpečná identifikace pacientů
 
RBC 2 – Bezpečnost při používání rizikových léčiv
 
RBC 3 – Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech
 
RBC 4 – Prevence pádů pacientů
 
RBC 5 – Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče
 
Resortní bezpečnostní cíle na období červen 2011- duben 2012  (podrobněji viz příloha)

a) rozšířeny o 2 nové RBC:

RBC 6 – Bezpečná komunikace
 
RBC 7 – Bezpečné předávání pacientů
 
b) doplněna doporučující metodika RBC 3 o kontrolní seznam Světové zdravotnické organizace (WHO); (pokud není již využíván zdravotnickým zařízením)
Kontrolní seznam – bezpečí chirurgického výkonu –  viz příloha
 
c) doplněna doporučující metodika RBC 5  o následující překlady materiálů WHO (v příloze)
  • Dotazník pro sebehodnocení v oblasti hygieny rukou 2010. Dotazník představuje nástroj sloužící k identifikaci nejdůležitějších oblastí vyžadujících pozornost a zlepšení v oblasti hygieny rukou
  • Propagační leták postupu při mytí rukou
  • Propagační leták postupu pro desinfekci rukou
  • Propagační leták pět základních situací pro hygienu rukou
  • Překlad souhrnného materiálu WHO Hygiena rukou ve zdravotnictví – První globální výzva k bezpečnosti pacientů „Čistá péče je bezpečnější“ /„Guidelines on Hand Hygiene in Health Care- First Global Patient Safety Challenge „Clean Care is Safer Care“.
Plný text tohoto materiálu najdete na odkazu zde.
 
Členové Pracovní skupiny pro bezpečnost pacientů a kvalitu zdravotní péče iniciovali překlad těchto materiálů WHO a současně přihlášení  České republiky k iniciativě WHO „Clean Care is  Safer Care“. Jedná se o mezinárodní iniciativu, která vznikla v říjnu roku 2005 a která si dává za úkol celosvětově propagovat dobré praxe v oblasti hygieny rukou jako prvního a zásadního kroku k zajištění vysokých standardů v rámci dozoru nad infekcemi a bezpečnosti pacientů. Hygiena rukou je odborně uznávaný způsob předcházení vzniku a šíření nosokomiálních infekcí, které ročně postihují stovky miliónů pacientů celosvětově a vedou k nárůstu úmrtnosti a k vyšším finančním výdajům zdravotnických systémů. Dle informací WHO se k iniciativě přihlásilo již více než 2/3 členských států WHO.
Oficiální přihlášení k iniciativě WHO proběhlo formou podpisu tzv. příslibu v českém a anglickém jazyce panem ministrem (viz přílohy) za účasti zástupců Pracovní skupiny pro bezpečnost pacientů a kvalitu zdravotní péče (dále jen PSBPKZP) a Kanceláře WHO v ČR.
 
 
Resortní bezpečnostní cíle – aktualizace 2015
– rozšířeny o nový RBC

RBC 8 – Prevence vzniku proleženin/dekubitů u hospitalizovaných pacientů

Jeho znění bylo schváleno ČAS ČR a Českou společností pro léčbu rány. Aktualizovaný seznam RBC naleznete ve Věstníku MZ č. 16/2015.

 

Přílohy