Registrace recyklačních závodů a zpracovatelů recyklovaných plastů

Vytvořeno: 29. 10. 2010 Poslední aktualizace: 17. 6. 2020

Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006 ukládá povinnost členským státům Evropské unie provádět úřední kontroly recyklačních závodů a zpracovatelů recyklovaných plastů. Účelem úředních kontrol je ověření, zda proces recyklace odpovídá vydanému povolení a zda je zavedený účinný systém zajišťování jakosti.

 

Každý recyklační závod nebo výrobní závod, který používá povolený proces recyklace je povinen  v souladu s odstavcem 3 článku 10 nařízení (ES) č. 282/2008 oznámit kompetentnímu úřadu členského státu, že je držitelem povolení a používá povolený proces recyklace. Tyto informace se postupují Evropské komisi, která vede a aktualizuje komunitární registr recyklačních závodů.

Pokud se používají recyklované materiály pro styk s potravinami vyrobené mimo státy Evropské unie, platí výše uvedená povinnost obdobně. 

 

V České republice je kompetentním orgánem Ministerstvo zdravotnictví a výkonem úřední kontroly jsou pověřeny orgány ochrany veřejného zdraví.

Oznámení podle odstavce 3 článku 10 nařízení (ES) č. 282/2008 se zasílá na adresu:

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR

odbor ochrany veřejného zdraví 

Palackého nám. 4

128 01 Praha 2

email: hem@mzcr.cz

Přílohy