Regionální operační programy

Vytvořeno: 29. 5. 2008 Poslední aktualizace: 29. 5. 2008

V programovacím období 2007-2013 je připraveno celkem 7 regionálních operačních programům (ROP) určených pro celé území České republiky s výjimkou Hlavního města Prahy. Regionální operační programy pokrývají několik sektorových oblastí s cílem zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů pro investory. Každý ROP je řízen samostatně Regionální radou příslušného regionu soudržnosti.


Cílem ROP je urychlení rozvoje regionů ČR, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice a posílení kvality života obyvatel.


Regionální operační programy jsou financovány z Cíle Konvergence, který je zaměřen na podporu růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech (regiony s HDP nižším HDP než 75% průměru EU). Na regionální operační programy cíle Konvergence je z fondů EU vyčleněno 4,6 mld. € (cca 131,4 mld. Kč). Regionální operační programy (ROP) navazují na rozvojovou strategii a cíle politiky soudržnosti definované v Národním strategickém referenčním rámci ČR pro období 2007-2013 (NSRR). OP převádí jednotlivé priority NSRR do konkrétních oblastí podpor, které jsou přesně věcně vymezeny a navzájem odděleny. ROP vychází z platných strategických a programových materiálů krajů, jako jsou Programy rozvoje a další sektorové či průřezové koncepční materiály.