Reakce hlavního hygienika na páteční tiskovou konferenci senátorky Seitlové o hlukových limitech

Vytvořeno: 15. 6. 2015 Poslední aktualizace: 15. 6. 2015

„Vzhledem k informacím, které na tiskové konferenci zazněly, považuji za nutné se k celé situaci vyjádřit a uvádím ve stručnosti stěžejní argumenty. Důrazně odmítám, že by navrhovaná novela zákona jakkoli poškozovala občany, nebo že se budou hlukové limity rušit,“ říká hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Námitka z TK senátorky Seitlové:
Za zvuk, který není hlukem, a tedy vůbec nepodléhá státnímu dozoru a dodržování hlukových limitů se nově považuje zvuk z produkce hudby ve venkovním prostoru a tím je snížena ochrana občanů před hlukem.

Stanovisko MZ: Současné opatření je z našeho pohledu neefektivní, což potvrzuje i zkušenost z ostatních evropských zemí. Regulace veřejné produkce hudby ve venkovním prostoru jako součást kulturního a společenského života obce je v Evropě běžně svěřen právě do kompetence obcí. Obce v ČR mají k této regulaci dostatek právních nástrojů. Tento postoj koneckonců zaujímá i Svaz měst a obcí ČR (viz dopis SMO ČR v příloze).

Zdravotně nezdůvodnitelný striktní požadavek uplatnění stávajících nominálních hodnot hygienických limitů hluku, stanovených primárně pro regulaci dlouhodobého působení průmyslových zdrojů hluku, na krátkodobé a ojedinělé hlukové události ve svém důsledku vede k úplné paralýze kulturního, společenského a sportovního života obcí, protože každá veřejná produkce hudby ve venkovním prostoru (festivaly, koncerty, poutě, sportovní utkání, slavnosti, politická shromáždění apod.) znamená zároveň automatické překročení těchto limitů a tedy i následnou sankci ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví.

Námitka z TK senátorky Seitlové:

Na rozdíl od současné právní úpravy hluk z letišť nebude posuzován společně ze všech zdrojů letištního provozu, ale samostatně pouze z leteckého provozu. Na rozdíl od současné právní úpravy si ostatní zdroje hluku z provozu letiště budou moci požádat o jednotlivá povolení nadlimitní hluku. (To může znamenat zvýšení hlukového zatížení v okolí letiště – dopad ze všech zdrojů je součtem ze všech zdrojů).

Stanovisko MZ: Zdroje hluku z prostoru letiště, které nejsou součástí vlastního leteckého provozu (tj. stacionární zdroje, které nesouvisejí s vlastním vzletem a přistáním), jsou regulovány o 10 dB přísněji než hluk ze samotného leteckého provozu a to stejně jako jiné průmyslové zdroj. Zahrnutí těchto zdrojů do leteckého provozu znamená rezignaci na jejich regulaci, protože v něm z hlediska hlukového „zaniknou“.  Navržená změna znamená zpřísnění kontroly a regulace hluku z letiště.

Námitka z TK senátorky Seitlové:

Návrhem je prolamován zásadní princip možnosti vstupu do soukromého obydlí osoby za  obecně platných podmínek nezbytné ochrany života a zdraví. Zajištění jednoho z důkazů pro vedení řízení o přestupku (tedy protizákonnému jednání obecně nižší míry závažnosti) je  dána přednost před základním právem na ochranu obydlí. Čl. 12 Listiny základních práv svobod.

Stanovisko MZ: Citované oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví vstoupit do obydlí ke kontrole plnění § 30 návrhu zákona, bylo do návrhu zákona vloženo podle stanoviska Legislativní rady vlády. Již při projednávání tohoto záměru bylo současně uvedeno, že bude na MZ, aby v mezích definice hluku stanovilo hygienické limity jen pro ty zdroje, které je namístě tímto postupem kontrolovat. Ministerstvo zdravotnictví má při novele, resp. vydání nového nařízení vlády o ochraně před nepříznivými účinky hluku záměr stanovit hygienické limity hluku jen pro ty zdroje, které vyžadují povolení, oznámení či souhlas orgánu veřejné správy (např. tepelná čerpadla).

Těžiště ochrany veřejného zdraví před hlukem v životním prostředí je regulace dlouhodobé expozice občanů zdroji hluku, které skutečně a prokazatelně mohou způsobit poškození zdraví (doprava, průmyslové zdroje atd.). Krátkodobé a náhodné akustické události jsou sice obtěžující, ale zdraví nepoškozují. To se týká i zmiňovaného hluku vrtačky v rámci údržby bytu a podobné hlukové události, které spadají pod tzv. sousedský hluk a hygienické limity stanovené pro dlouhodobé expozice na ně nelze vztáhnout.

Problematika vlivu hluku na zdraví není jednoduchá, při posuzování míry zdravotního rizika takové expozice je třeba vycházet z ověřených odborných a mezinárodně uznávaných zdravotních důkazů.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

 

Přílohy