Ratifikace Dodatkového protokolu o genetickém testování pro zdravotní účely

Vytvořeno: 30. 8. 2019 Poslední aktualizace: 30. 8. 2019

 

Česká republika podepsala dne 24. 10. 2017 Dodatkový protokol o genetickém testování pro zdravotní účely sjednaný k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny. Dodatkový protokol vstoupí v platnost 1. září 2019.

Dodatkový protokol rozšiřuje a upřesňuje Úmluvu v souvislosti s genetickým testováním prováděným pro zdravotní účely. Cílem Dodatkového protokolu je vymezit a chránit základní práva jedinců při genetickém testování pro zdravotní účely.

Dodatkový protokol bude v ČR sloužit jako jeden ze stěžejních právně závazných dokumentů k zajištění co nejvyššího právního standardu ochrany provádění genetických testů.

Česká republika se jakožto člen Rady Evropy, mezinárodní organizace, nezávislé na Evropské unii, fungující na principu diskuze a hledání společných řešení, spolupodílí mimo jiné na řešení ekonomických, vědeckých, právních otázek a také udržování a rozvoji základních lidských práv a svobod. Právě i s tímto cílem Česká republika signovala v roce 1998 Úmluvu o lidských právech a biomedicíně.

S ohledem na vývoj v jednotlivých medicínských oblastech, byly vypracovány čtyři Dodatkové protokoly rozšiřující stávající zásady a právní ochranu dotčených osob, upravených výše uvedenou Úmluvou.

Vzhledem k tomu, že více než 80 % všech vzácných onemocnění je genetické povahy, probíhá v současné době v Evropské Unii zrychlený proces ratifikace Dodatkového protokolu v souladu s ustanovením národních akčních plánů pro vzácná onemocnění pro členské země Evropské Unie v návaznosti na Doporučení Evropské Unie a Rady ke vzácným onemocněním, které bylo přijato dne 8. 6. 2009 v průběhu Českého předsednictví Radě Evropy. Správné a etické provádění genetické diagnostiky, které je specifikováno v Dodatkovém protokolu, je uvedeno v naprosté většině národních akčních plánů pro vzácná onemocnění.

Přílohy