RAPEX – základní informace

Vytvořeno: 28. 4. 2021 Poslední aktualizace: 28. 4. 2021

RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products) je informační systém Evropské komise pro rychlou výměnu informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích na vnitřním trhu Evropské unie s výjimkou farmaceutických výrobků. Prostřednictvím systému probíhá mezi státy členskými státy Evropské unie a Evropskou komisí, a dále Islandem, Norskem a Lichtenštejnskem, výměna informací o výrobcích, které představují přímé nebo nepřímé riziko ohrožení zdraví nebo bezpečnosti spotřebitelů. RAPEX umožňuje rychlou výměnu informací o opatřeních přijatých k zabránění nebo omezení uvedení na trh nebo použití výrobku, které mohou představovat rizika pro spotřebitele. Vedle opatření přijatých členskými státy systém obsahuje i opatření přijatá výrobci nebo distributory na dobrovolné bázi. Videonahrávka v anglickém jazyce popisující fungování systému RAPEX je dostupná na webové adrese.

Přehled oznámení v systému RAPEX je zveřejňován v pravidelných týdenních přehledech na webových stránkách Evropské komise

Právní základ pro zřízení systému RAPEX je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků. Směrnice byla do českého právního řádu implementována zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů., a nařízením vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků.

Bezpečný výrobek je definován v §3 odst. 1 zákona o obecné bezpečnosti výrobků jako „výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovenou výrobcem nebo po dobu obvyklé použitelnosti nebezpečí, nebo jehož užití představuje pro spotřebitele vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví pouze minimální nebezpečí při užívání výrobku, přičemž se sledují z hlediska rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví spotřebitele zejména tato kritéria:

a) vlastnosti výrobku, jeho životnost, složení, způsob balení, poskytnutí návodu na jeho montáž a uvedení do provozu, dostupnost, obsah a srozumitelnost návodu, způsob užívání včetně vymezení prostředí užití, způsob označení, způsob provedení a označení výstrah, návod na údržbu a likvidaci, srozumitelnost a rozsah dalších údajů a informací poskytovaných výrobcem; údaje a informace musí být vždy uvedeny v českém jazyce,

b) vliv na další výrobek, za předpokladu jeho užívání s dalším výrobkem,

c) způsob předvádění výrobku,

d) rizika pro spotřebitele, kteří mohou být ohroženi při užití výrobku, zejména děti a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.“

Výrobky, které výše uvedenou definici nesplňují, jsou považovány za výrobky nebezpečné.

Systém RAPEX funguje v České republice od roku 2004. Kontaktním místem systému RAPEX v ČR je Ministerstvo průmyslu a obchodu, které distribuuje informace zaslané do systému podle kompetencí jednotlivým členům národní sítě RAPEX.

Jedním z členů národní sítě RAPEX jsou orgány ochrany veřejného zdraví, do jejichž dozorové kompetence patří kosmetické přípravky, předměty a výrobky určené pro děti do 3 let věku a chemické vlastnosti hraček.  Informace o nebezpečných výrobcích jsou zveřejňovány na webové stránce MZ: http://mzd.gov.cz/obsah/nebezpecne-vyrobky_880_1.html a na webových stránkách krajských hygienických stanic. 

Přílohy