Radioterapie

Vytvořeno: 6. 5. 2019 Poslední aktualizace: 23. 5. 2024

 

VF, a.s.

Dne 9. 9. 2014 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, jímž společnosti VF, a.s. se sídlem Černá Hora, Svitavská 588, 679 21, IČO: 255 32 219 udělilo oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie, radioterapie a nukleární medicíny.

Rozhodnutí nabylo právní moci 25. 9. 2014.

Údaje dle § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.

a) datum, od kterého lze externí klinický audit provádět – 25. 9. 2014
b) oblasti lékařského ozáření, pro které se oprávnění uděluje – radioterapie (dále radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie  a nukleární medicína)
 

 
 

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Dne 13. 8. 2015 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, jímž České společnosti fyziků v medicíně, z.s. se sídlem Bartoškova 1450/28, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 266 60 482 udělilo oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti radioterapie a nukleární medicíny.

Rozhodnutí nabylo právní moci 29. 8. 2015.

 

Údaje dle § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.

a) datum, od kterého lze externí klinický audit provádět – 29. 8. 2015
b) oblasti lékařského ozáření, pro které se oprávnění uděluje – radioterapie (dále nukleární medicína)

 


 

 

NUVIA Dosimetry, s.r.o.

Dne 29. 10. 2015 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, jímž společnosti NUVIA Dosimetry, s.r.o. se sídlem Na Truhlářce 39/64, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 452 40 043 udělilo oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti radioterapie.

Rozhodnutí nabylo právní moci 15. 11. 2015.

 

Údaje dle § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.

a) datum, od kterého lze externí klinický audit provádět – 15. 11. 2015
b) oblasti lékařského ozáření, pro které se oprávnění uděluje – radioterapie

 

 


Poznámka:

Datum, které je rozhodné pro určení počátku roční lhůty pro poskytovatele zdravotních služeb k uzavření smlouvy na provedení externího klinického auditu dle § 81 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., se pro účely § 97 odst. 2 písm. c) zmiňovaného zákona rozumí 29. 9. 2014, kdy byla ministerstvem zveřejněna osoba oprávněná provádět externí klinický audit ve všech oblastech lékařského ozáření, tj. společnost VF, a.s. Toto platí pro všechny oblasti lékařského ozáření dle § 75 odst. 3 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb.

V oblasti lékařského ozáření, radiodiagnostika včetně intervenční radiologie a kardiologie, dále platí, že není nijak dotčeno právo společnosti OLE audity s.r.o. (dříve Ing. Dušan Olejár – OLE, s.r.o.) provádět externí klinické audity a to od data nabytí právní moci rozhodnutí o udělení oprávnění k jejich provádění, tj. od 30. 12. 2013.