Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

Vytvořeno: 11. 12. 2012 Poslední aktualizace: 23. 6. 2020

Nếu người nước ngoài tham gia bảo hiểm y tế công cộng theo luật số 48/1997 Bộ luật, về bảo hiểm y tế công cộng và về sửa đổi và bổ sung một số điều luật liên quan trong lời văn có hiệu lực, có những quyền và nghĩa vụ sau đây.

 

Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế công cộng:

 1. lựa chọn công ty bảo hiểm y tế. Có thể thay đổi hãng bảo hiểm y tế một lần trong 12 tháng, và phải bắt đầu từ 1.1 năm sau; người tham gia bảo hiểm có nghĩa vụ nộp đơn đăng ký cho công ty bảo hiểm đã chọn chậm nhất là 6 tháng trước ngày yêu cầu thay đổi. Chỉ được nộp một đơn thay đổi công ty bảo hiểm y tế trong một năm; những đơn khác sẽ không được giải quyết ngay cả khi đã nộp đúng hạn.    
 2. lựa chọn bác sĩ hoặc bệnh viện mà có hợp đồng với hãng bảo hiểm của mình. Người tham gia bảo hiểm có quyền thay đổi bác sĩ một lần trong 3 tháng.
 3. sẵn sàng về không gian và thời gian của những dịch vụ được cung cấp bởi các bác sĩ có hợp đồng với công ty bảo hiểm tương ứng.
 4. cung cấp dịch vụ được thanh toán trong phạm vi và điều kiện do pháp luật quy định, đồng thời bác sĩ không được nhận tiền của người tham gia bảo hiểm.
 5. dược phẩm và thực phẩm dành cho mục đích y tế đặc biệt không mất tiền, nếu là những dược phẩm và thực phẩm dành cho mục đích y tế đặc biệt được thanh toán từ bảo hiểm y tế và được kê đơn theo đúng qui định của pháp luật; ngay cả trong trường hợp mà hiệu thuốc không có hợp đồng với công ty bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm.
 6. được hãng bảo hiểm cung cấp thông tin về những dịch vụ được thanh toán.
 7. tham gia kiểm tra sự chăm sóc y tế cung cấp được thanh toán từ bảo hiểm y tế.
 8. cấp hóa đơn thanh toán lệ phí quy định; bác sĩ có nghĩa vụ cấp hóa đơn thanh toán này theo yêu cầu của người tham gia bảo hiểm.
 9. cấp hóa đơn thanh toán khoản tiền trả thêm cho thuốc được trả một phần hay thực phẩm cho mục đích y tế đặc biệt; hiệu thuốc có nghĩa vụ cấp hóa đơn thanh toán này theo yêu cầu của người tham gia bảo hiểm.   
 10. thanh toán khoản tiền quá giới hạn đối với lệ phí qui định và phí thu thêm cho những thuốc hoặc thực phẩm cho mục đích y tế đặc biệt được thanh toán một phần trong thời hạn mà luật pháp qui định.

 

Nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm y tế công cộng:

 1. Thực hiện nghĩa vụ thông báo đối với công ty bảo hiểm.
 2. Thông báo cho chủ việc tên hãng bảo hiểm y tế của mình trong ngày vào nhận việc. Người tham gia bảo hiểm y tế cũng có nghĩa vụ thông báo thay đổi công ty bảo hiểm y tế cho chủ việc; nghĩa vụ này phải thực hiện trong vòng tám (8) ngày kể từ ngày thay đổi công ty bảo hiểm. Khi nhận được thông báo, chủ việc có nghĩa vụ khẳng định lại bằng văn bản cho người tham gia bảo hiểm. Chủ việc có quyền yêu cầu nhân viên hoặc cựu nhân viên trả tiền phạt mà chủ việc đã phải trả vì người tham gia bảo hiểm không thông báo hoặc thông báo muộn về thay đổi công ty bảo hiểm.
 3. Đóng tiền bảo hiểm cho công ty bảo hiểm y tế, nếu luật pháp không qui định khác.
 4. Cùng hợp tác khi được cung cấp dịch vụ y tế và trong kiểm tra quá trình điều trị riêng và duy trì chế độ điều trị do bác sĩ qui định.
 5. Phải đi khám phòng bệnh theo giấy gọi, nếu điều luật này hoặc qui định pháp luật nghiêm minh nói chung qui định thế.
 6. Duy trì những biện pháp ngăn ngừa và phòng bệnh.
 7. Không hành động với mục đích cố ý gây tổn hại sức khỏe của mình.
 8. Trình thẻ bảo hiểm y tế có giá trị trong khi được cung cấp dịch vụ y tế, trừ khi nhận thuốc hoặc thực phẩm cho mục đích y tế đặc biệt.
 9. Nếu mất hoặc làm hỏng thẻ bảo hiển y tế phải thông báo cho công ty bảo hiểm trong vòng tám (8) ngày.
 10. Trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho công ty bảo hiểm trong vòng tám (8) ngày nếu:
  1. Kết thúc bảo hiểm,
  2. Thay đổi công ty bảo hiểm,
  3. Cư trú dài hạn ở nước ngoài.
 11. Thông báo cho công ty bảo hiểm về thay đổi họ tên, địa chỉ thường trú hoặc số sinh trong vòng ba mươi (30) ngày; nếu người tham gia bảo hiểm không sống tại địa chỉ thường trú thì phải thông báo cho công ty bảo hiểm địa chỉ thường xuyên sống ở trên lãnh thổ Cộng hòa Séc.  
 12. Khi thay đổi công ty bảo hiểm y tế phải trình giấy chứng nhận khoản tiền bảo hiểm nộp hàng tháng tính từ mức cơ sở, nếu là cá nhân kinh doanh cá thể.  
 13. Trả lệ phí quy định cho bác sĩ khám bệnh. 
 14. Trả cho bác sĩ, hoặc chủ thể cung cấp dịch vụ y tế cho người tham gia bảo hiểm, khoản tiền chênh lệch giữa giá dịch vụ y tế và khoản thanh toán từ bảo hiểm y tế.

 

Nếu không thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm sẽ không mất hợp đồng bảo hiểm và không mất quyền được khám chữa bệnh. Trong trường hợp không đóng bảo hiểm thì công ty bảo hiểm sẽ qui định mức tiền phạt và sẽ đòi nợ.

Nếu người nước ngoài hoặc người thân là bệnh nhân thì cần phải biết rằng có tồn tại những quyền và nghĩa vụ, mà bệnh nhân có theo điều luật 372/2011 Bộ luật, về dịch vụ y tế và điều kiện cung cấp dịch vụ y tế, có hiệu lực hiện hành.

Quyền của bệnh nhân:

 1. Dịch vụ y tế chỉ được cung cấp cho bệnh nhân khi được sự đồng ý tự nguyện và có thông tin của chính bệnh nhân, nếu luật pháp không qui định khác.
 2. Bệnh nhân có quyền được cung cấp dịch vụ y tế với trình độ chuyên môn phù hợp.
 3. Trong cung cấp dịch vụ y tế bệnh nhân có quyền:
  1. được trân trọng, được cư xử đàng hoàng lịch sự, tế nhị và tôn trọng riêng tư trong cung cấp dịch vụ y tế theo đúng tính chất của những dịch vụ được cung cấp,
  2. được chọn bác sĩ có đủ thẩm quyền cung cấp dịch vụ y tế tương xứng với nhu cầu chữa bệnh của bệnh nhân, và cơ sở y tế, nếu luật pháp và các qui định pháp luật khác không qui định khác,
  3. yêu cầu các dịch vụ tư vấn từ bác sĩ khác (thứ hai), hoặc từ nhân viên y tế khác, khác với bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân; điều này không áp dụng cho những trường hợp điều trị cấp tính và những cá nhân đang bị tạm giam, bị phạt tù giam hoặc giam giữ an ninh,
  4. được thông tin về nội qui của cơ sở y tế điều trị nội trú hoặc điều trị nội trú một ngày (tiếp theo chỉ là “nội qui”),
  5. được
   1. sự có mặt liên tục của giám hộ, hoặc người do giám hộ chỉ định, cha mẹ nuôi hoặc cá nhân khác mà tòa án hay cơ quan khác ủy thác chăm sóc bệnh nhân, nếu bệnh nhân là là trẻ vị thành niên,
   2. sự có mặt của giám hộ, hoặc người do giám hộ chỉ định, nếu bệnh nhân bị tước pháp lực, hoặc là cá nhân bị hạn chế pháp lực và không có khả năng đánh giá sự cung cấp dịch vụ y tế hay phán đoán hậu qủa của việc cung cấp dịch vụ y tế,
   3. iii. sự có mặt của người thân hoặc cá nhân do chính bệnh nhân chỉ định, theo đúng qui định pháp luật khác và nội qui và sự có mặt của những cá nhân này không làm ảnh hưởng tới việc cung cấp dịch vụ y tế; điều này không áp dụng cho những cá nhân đang bị tạm giam, đang bị tù giam hay giam giữ an ninh,
  6. được thông báo trước về giá dịch vụ cung cấp mà bảo hiểm y tế không thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần và phương thức thanh toán, nếu tình trạng sức khỏe của bệnh nhân cho phép,
  7. được biết họ tên những nhân viên y tế và các nhân viên chuyên môn khác trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ y tế và những cá nhân đang thực tập tại cơ sở y tế (sinh viên y khoa hoặc trường y tế) có mặt trong khi cung cấp dịch vụ y tế, hoặc thực hiện những hoạt động là một phần của chương trình giảng dạy,
  8. từ chối sự hiện diện của những cá nhân không trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ y tế và những cá nhân thực tập y tế,
  9. tiếp người thăm trong cơ sở y tế nội trú hoặc điều trị một ngày, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của mình và theo đúng qui định của nội qui và không làm ảnh hưởng tới quyền của những bệnh nhân khác, nếu luật pháp không qui định khác,
  10. tiếp nhận trong cơ sở y tế nội trú hoặc điều trị một ngày sự chăm sóc tâm linh và hỗ trợ tinh thần từ phía công giáo và các tổ chức tôn giáo có đăng ký trên lãnh thổ Cộng hòa Séc hoặc những cá nhân được phép hoạt động tâm linh (tiếp theo chỉ là “linh mục”)  theo đúng nội qui và không làm ảnh hưởng tới quyền của những bệnh nhân khác, và tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của mình, nếu luật pháp không qui định khác; không thể từ chối bệnh nhân tiếp đón linh mục trong trường hợp bị đe dọa tính mạng hoặc tổn thương sức khỏe nghiêm trọng, nếu luật pháp không qui định khác,
  11. nhận cung cấp dịch vụ y tế trong môi trường ít hạn chế nhất đồng thời đảm bảo chất lượng và an toàn dịch vụ y tế được cung cấp,
 4. Bệnh nhân có quyền chọn bác sĩ và cơ sở y tế.

 

Nghĩa vụ của bệnh nhân:

 1. Duy trì qui trình điều trị riêng đã định, nếu đã đồng ý nhận cung cấp dịch vụ y tế.
 2. Tuân theo nội qui của cơ sở y tế.
 3. Thanh toán cho bác sĩ giá dịch vụ y tế đã được cung cấp với sự đồng ý của chính bệnh nhân mà bảo hiểm y tế không thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần.
 4. Thông báo chân thực cho nhân viên y tế điều trị về tiến triển tình trạng sức khỏe hiện tại, kể cả thông tin về bệnh truyền nhiễm, về những dịch vụ y tế do bác sĩ khác cung cấp, về dùng thuốc, kể cả việc sử dụng ma túy, và những thực tế khác cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ y tế.
 5. Không uống rượu hay dùng ma túy trong khi nằm viện và trên cơ sở quyết định của bác sĩ điều trị phải chịu xét nghiệm với mục đích chứng minh bệnh nhân có uống rượu hay dùng ma túy hay không.

 

Điều lệ đối với trẻ em nhập viện

Quyền của bệnh nhân trẻ em và cha mẹ – người nước ngoài

 1. Trẻ em chỉ được phép nhận vào bệnh viện nếu đòi hỏi sự chăm sóc mà điều trị ở nhà hoặc điều trị ngoại trú không đảm bảo tốt bằng bệnh viện.
 2. Trẻ em trong bệnh viện có quyền liên lạc liên tục với cha mẹ và anh em ruột. Nếu có thể thì cha mẹ phải được giúp đỡ và động viên để ở lại với con trong bệnh viện. Để có thể góp phần chăm sóc con mình, cha mẹ nên được thông tin đầy đủ về hoạt động của khoa và được động viên tham gia tích cực.
 3. Trẻ em và/hoặc cha mẹ có quyền được thông tin dưới dạng tương ứng với tuổi và mức nhận biết. Đồng thời phải được phép nói cởi mở về những nhu cầu của mình với nhân viên.
 4. Trẻ em và/hoặc cha mẹ có quyền tham gia, sau khi đã được hướng dẫn, mọi quyết định về chăm sóc y tế được cung cấp. Mỗi trẻ em phải được bảo vệ tránh những thủ tục không cần thiết cho việc điều trị. Trẻ em có quyền được dùng những biện pháp làm dịu bớt căng thẳng về thể chất và tình cảm.  
 5. Trẻ em phải được đối xử khéo léo và cảm thông, uôn phải tôn trọng riêng tư của trẻ.
 6. Trẻ em phải được nhận sự chăm sóc của đội ngũ nhân viên được đào tạo thích hợp, ý thức được nhu cầu về thể chất và tình cảm của trẻ em ở mọi lứa tuổi.
 7. Trẻ em phải được phép mặc quần áo của mình và mang đồ của mình theo người trong bệnh viện.
 8. Trẻ em phải được chăm sóc cùng với trẻ em khác ở cùng độ tuổi.
 9. Trẻ em có quyền được ở trong môi trường sắp đặt và trang bị phù hợp với nhu cầu và đòi hỏi phát triển của trẻ. Môi trường đồng thời phải thỏa mãn qui tắc an toàn đã được công nhận chung và nguyên tắc chăm sóc trẻ.
 10. Trẻ em có quyền chơi, nghỉ và học theo lứa tuổi và tình trạng sức khỏe của mình.