Průběžná zpráva za rok 2018, Závěrečná zpráva – ostatní dotační programy

Vytvořeno: 28. 12. 2018 Poslední aktualizace: 28. 12. 2018

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačních programů:

– Podpora SV lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech,

– Dotace ze státního rozpočtu na podporu SV lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství,

– Dotační program Podpora SV lékařů na pracovištích PLDD,

– Dotační program Podpora SV lékařů v oboru Pediatrie.

Zprávu předkládá příjemce dotace na vyplněném formuláři, který obsahuje přehled absolvovaných částí v daném roce a dále přehled zbývajících částí stanovených vzdělávacím programem.

Po ukončení projektu je příjemce dotace povinen Ministerstvu zdravotnictví předložit Závěrečnou zprávu. Závěrečná zpráva obsahuje informace o plnění projektu specializačního vzdělávání realizovaného v rámci příslušného dotačního programu, popis a zhodnocení realizace odborné části projektu, finanční vypořádání a komentář k čerpání poskytnutých finančních prostředků podle Rozhodnutí. Závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen předat nejpozději do 31. 1. následujícího roku po roce, ve kterém byl projekt ukončen.

Informace k vyplnění jednotlivých formulářů jsou uvedeny v  „Pokynech pro vyplnění formuláře“.

Přílohy