Průběžná zpráva za rok 2015, Závěrečná zpráva

Vytvořeno: 18. 12. 2015 Poslední aktualizace: 18. 12. 2015

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech  Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa. Zprávu předkládá příjemce dotace na vyplněném formuláři, který obsahuje přehled absolvovaných částí v daném roce a dále přehled zbývajících částí stanovených vzdělávacím programem. Po ukončení projektu je příjemce dotace povinen Ministerstvu zdravotnictví předložit Závěrečnou zprávu. Závěrečná zpráva obsahuje informace o plnění projektu specializačního vzdělávání realizovaného v rámci dotačního programu Rezidenční místa, popis a zhodnocení realizace odborné části projektu, finanční vypořádání a komentář k čerpání poskytnutých finančních prostředků podle Rozhodnutí. Závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen předat nejpozději do 31.1. následujícího roku po roce, ve kterém byl projekt ukončen. Připomínáme, že podle metodiky bodu 9.2 je nutné předložit po ukončení projektu kopii certifikátu o absolvování základního kmene.

 

Informace k vyplnění jednotlivých formulářů jsou uvedeny v  „Pokynech pro vyplnění formuláře“.

Přílohy