Průběžná a Závěrečná zpráva

Vytvořeno: 20. 9. 2023 Poslední aktualizace: 9. 1. 2024

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje jednotné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy, které mohou být použity pro všechny ročníky dotačního řízení.

 

Průběžná zpráva

Příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa. Zprávu předkládá příjemce dotace na vyplněném formuláři, který obsahuje přehled absolvovaných částí v daném roce a dále přehled zbývajících částí stanovených vzdělávacím programem.

V případech, kdy příjemce nemůže k Průběžné zprávě doložit kopii logbooku, je třeba doložit potvrzení o absolvování modulu.

Toto potvrzení musí obsahovat následující informace:

  • jméno, příjmení a datum narození rezidenta
  • přesný termín absolvování
  • o jaký obor a modul se jedná
  • datum, razítko, jméno, příjmení a podpis toho, kdo potvrzení vystavil za organizaci, která SV pořádá

 

Potvrzení o absolvování části specializačního vzdělávání

[Jméno a příjmení], [datum narození] absolvoval/a ve dnech [datum od] do [datum do] část specializačního vzdělávání v oboru [obor specializačního vzdělávání][označení a název modulu].

 

…………………………………………                                                         …………………………………………………………….……….

            Datum                                                                      jméno a příjmení, podpis a razítko organizace


 

Závěrečná zpráva

Po ukončení projektu je příjemce dotace povinen předložit ještě Závěrečnou zprávu. Závěrečná zpráva obsahuje informace o plnění projektu specializačního vzdělávání realizovaného v rámci dotačního programu Rezidenční místa, popis a zhodnocení realizace odborné části projektu, finanční vypořádání a komentář k čerpání poskytnutých finančních prostředků podle Rozhodnutí. Závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen předat nejpozději do 31.1. následujícího roku, ve kterém byl projekt ukončen.

Zprávy se posílají do datové schránky administrátora ID DS: cf2uiwg


 

V případě dotazů kontaktujte:

Nela Regentová

Agenda všeobecných sester
E-mail:
Nela.Regentova@ipvz.cz

Tel: +420 271 019 408

Lucie Votrubová

Agenda porodních asistentek, dětských sester a ostatních nelékařských oborů
E-mail:
Lucie.Votrubova@ipvz.cz

Tel: +420 271 019 563

Přílohy

Formuláře

Typ souboru: docx
Průběžná zpráva (formát docx) (309,82 KB)
aktualizace 9/2023
Typ souboru: docx
Závěrečná zpráva (formát docx) (305,89 KB)
aktualizace 1/2024