Prokazování specializované způsobilosti lékaře, farmaceuta a zubního lékaře

Vytvořeno: 28. 4. 2009 Poslední aktualizace: 28. 4. 2009

Prokazování specializované způsobilosti, farmaceuta a zubního lékaře


Ustanovení § 5 odst. 3 věta třetí zákona č. 95/2004 Sb.


„Podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře ve vedoucí funkci nebo jako osoby samostatně výdělečně činné anebo jako odborného zástupce zdravotnického zařízení podle jiného právního předpisu o nestátních zdravotnických zařízeních je získání specializované způsobilosti, která se dokládá diplomem podle odstavce 1, popřípadě osvědčením nebo rozhodnutím ministerstva podle § 44.“


Lékaři, kteří podle dřívějších právních předpisů získali diplom o:


   §         specializaci I. stupně v oboru všeobecné lékařství (ve smyslu ustanovení § 44 odst. 2 věty první), nebo


   §         specializaci II. stupně v  oborech vyjmenovaných v ustanovení § 44 odst. 3, nebo


   §         specializaci v nástavbovém oboru (ve smyslu ustanovení § 44 odst. 4, s výjimkou audiologie a foniatrie),


získávají bez dalšího přímo ze zákona specializovanou způsobilost.


I když výše zmíněný diplom byl vydán podle dřívějších právních předpisů, lze jím
v uvedených případech stále prokazovat získání specializované způsobilosti v příslušném oboru. Tento diplom je i přesto, že tak platný zákon výslovně nestanoví, dostatečným prostředkem k prokázání, že daná osoba získala specializovanou způsobilost. V opačném případě by došlo ke zpochybnění již jednou nabytého práva a zejména k šikanóznímu uplatňování zákona.


Lékaři se specializací v oborech, u nichž zákon v ustanovení § 44 jako podmínku pro získání specializované způsobilosti stanoví povinnost vykonat praxi o určité délce, popř. vykonávat zdravotnické povolání v určité délce, prokazují získání specializované způsobilosti rozhodnutím ministerstva podle ustanovení § 44 odst. 8.