Projekt SUPREME MH – „Monitoring a posilování duševního zdraví dětí a adolescentů“

Vytvořeno: 12. 5. 2023 Poslední aktualizace: 16. 5. 2023

 

 

 

Projekt „Monitoring a posilování duševního zdraví dětí a adolescentů“ (SUPREME MH) plynule navázal na předchozí projekty Národního ústavu duševního zdraví, který se dlouhodobě snaží věnovat tématu duševního zdraví dětí a dospívajících.

Projekt má dva cíle: 1) systematicky monitorovat duševní zdraví dětí v ČR ve školských institucích a 2)  rozšířit program Všech pět pohromadě, zaměřený na duševní gramotnost žáků 6. a 7. tříd základních škol. Tento projekt vznikl ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, Českou školní inspekcí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je financován za podpory Fondů EHP 2014-2021. Do cílové skupiny projekt zahrnuje žáky, studenty, učitele, rodiče, školní psychology, školní metodiky prevence a další pedagogické a nepedagogické pracovníky škol.

Klíčová aktivita „Vytvoření systému monitoringu duševního zdraví dětí a dospívajících ve školských institucích” si klade za cíl vytvořit udržitelný systém měření duševního zdraví u dětí a adolescentů na základních školách. Smyslem nastavení takového aparátu je jak získání přehledu o změnách duševního zdraví v čase v jednotlivých regionech, tak i možnost vyhodnocování efektivity realizovaných preventivních a podpůrných programů zaměřených na duševní zdraví adolescentů či rychlého reagování na výjimečné situace (např.  pandemie, přírodní katastrofy apod.).

Pro úspěšné nastavení systému monitoringu ohodnotil projektový tým kvalitu a validitu čtyř nástrojů hodnotících duševní zdraví ve spolupráci s expertní platformou, která je složená z odborníků na duševní zdraví dětské a adolescentní populace a zástupců nejdůležitějších stakeholderů (více o tomto procesu si můžete přečíst v článku Validace vybraných nástrojů pro monitorování a evaluaci duševního zdraví dětí a adolescentů v České republice). Pro měření konceptu gramotnosti v oblasti duševního zdraví výzkumníci vyvinuli a validovali unikátní škálu s názvem Universal Mental Health Literacy scale for Adolescents. Tento nástroj je v kontextu současné praxe první tohoto druhu. Více o této škále se můžete dočíst v odborném zahraničním časopise Psychiatry Research: Development and validation of a universal mental health literacy scale for adolescents (UMHL-A). Podkladem pro celý proces tvorby škály UMHL-A byl systematický přehled všech současných dostupných škál měřící duševní gramotnost dětí a adolescentů: A Systematic Review of Mental Health Literacy Measures for Children and Adolescents.

V současné době jsou vybrané škály měřící duševní well-being a symptomy deprese a úzkosti využívány v každodenní inspekční činnosti České školní inspekce. Probíhá také příprava pilotního testování monitoringu ve spolupráci s Českou školní inspekcí, které proběhne v květnu 2023. Výstupy tohoto národního měření budou následně veřejně dostupné. Následovat bude také proškolení 100 výchovných poradců, školních psychologů, preventistů, pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, pracovníků České školní inspekce a učitelů či ředitelů základních škol v navrhovaném systému monitoringu duševního zdraví dětí a adolescentů.

Dalším cílem projektu je evaluace programu Všech pět pohromadě a jeho následné rozšíření do základních škol celé České republiky. Jedná se o univerzální vzdělávací program zaměřený na zvyšování duševní gramotnosti, který se skládá z 20 výukových lekcí, jejichž obsah je vytvořen s ohledem na vývojové potřeby žáků ve věku 11-13 let a předáván skrze zážitkové a vzdělávací aktivity a diskuze. Pedagog, který v programu působí jako průvodce a vzor, musí projít třídenním školením, kde obdrží podrobný manuál, jak s lekcemi zacházet, a zároveň je sám edukován v tématu duševního zdraví. Lekce jsou rozděleny do pěti témat: Duševní zdraví, Emoční gramotnost, Komunikace, Vztahy a První pomoc v oblasti duševního zdraví.

Implementace programu Všech pět pohromadě zatím proběhla v téměř 40 školách Karlovarského a Plzeňského kraje a programem prošlo již více jak 900 žáků. Podle prvotních výsledků má program úspěch jak mezi žáky, tak i mezi učiteli. V září 2023 dojde k proškolení dalších 5 lektorů (teacher trainer), kteří budou v budoucnu školit pedagogy v implementaci programu Všech pět pohromadě. Naším cílem je, aby od roku 2024 mohl být program dostupný pro české školy, které o něj budou mít zájem, ale i pro školy ve střední a východní Evropě. V rámci projektu vzniklo mnoho užitečných materiálů pro školy, rodiče i žáky, včetně krátkého videa o duševním zdraví. Veškeré materiály jsou k dispozici na webových stránkách https://vsechpetpohromade.cz/, kde se také dozvíte více o samotném programu.

Více informací o projektu SUPREME MH můžete nalézt na https://www.supreme-mh.cz/. Více informací o aktuálních projektech naleznete na https://dzda.cz/, kam plánujeme postupně přidávat informace o veškerých aktivitách Pracovní skupiny výzkumu duševního zdraví dětí a adolescentů Národního ústavu duševního zdraví.