Projekt č. 2 – specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Vytvořeno: 28. 6. 2013 Poslední aktualizace: 28. 6. 2013

 

R O Z H O D N U T Í
 
 
V souladu s ustanovením § 60a odst. 9 věta druhá zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (dále jen „rozpočtová pravidla“) Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) jako věcně příslušný orgán
 
Rozhodlo o přidělení dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2013.
 
Toto rozhodnutí se vztahuje pouze na úspěšné žadatele uvedené v příloze tohoto rozhodnutí, a to v souladu s ustanovením § 60a odst. 11 věty první zákona č. 96/2004 Sb., kteří žádali o dotaci na rezidenční místo v projektu č. 2.
 
O d ů v o d n ě n í
 
Do 15. 3. 2013 byly podány žádosti o dotaci na rezidenční místo pro rok 2013, a to v souladu s Metodikou pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na Rezidenční místo pro rok 2013 vydanou ministerstvem. Na základě odborného hodnocení žádostí účastníků řízení ministerstvo rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
 
Rozhodnutí MZ v písemné podobě v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, bude vydáno dodatečně po vypsání výběrového řízení na rezidenta, výběru rezidenta, předání seznamu vybraných rezidentů a po případné opravě plánu rezidenta.
 
 
 
 
Poučení
 
Proti tomuto rozhodnutí není možné podat odvolání (rozklad), a to v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 rozpočtových pravidel, neboť na dotaci nebo na finanční výpomoc není právní nárok.

Přílohy