Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Program podpory péče pro oblasti psychiatrických a neurodegenerativních onemocnění

Vytvořeno: 25. 10. 2018 Poslední aktualizace: 25. 10. 2018

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje Výzvu k podávání žádostí pro rok 2019 k Programu podpory péče pro oblasti psychiatrických a neurodegenerativních onemocnění.

Priority dotačního programu

A – Projekty zaměřené na zlepšení kvality života lidí s psychiatrickým onemocněním

  • A 1 Včasná diagnostika duševních onemocnění
  • A 2 Aktivity mající preventivní a osvětový charakter v oblasti duševního zdraví, včetně edukace osob blízkých a rodinných příslušníků                       
  • A 3 Zapojení peer konzultantů v oblasti duševního zdraví

B – Projekty zaměřené na zlepšení kvality života lidí s neurodegenerativním onemocněním

  • B 1 Zajištění včasné a správné diagnózy neurodegenerativních onemocnění
  • B 2 Vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti neuropsychiatrického pomezí
  • B 3 Podpora psychoterapie pro pacienty s diagnostikovaným neurodegenerativním onemocněním poskytované psychologem ve zdravotnictví nebo klinickým psychologem s psychoterapeutickým výcvikem
  • B 4 Podpora aktivit přispívajících ke zlepšení kognitivních funkcí pacientů s diagnostikovaným neurodegenerativním onemocněním

Žádat mohou:

a)  příspěvkové organizace a organizační složky státu zřízené ministerstvem nebo jiným správním úřadem,

b)  organizace zřízené územním samosprávným celkem (krajem, obcí),

c)   spolky transformované z občanských sdružení nebo založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

d)  obecně prospěšné společnosti zřizované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zřízené do 31. 12. 2013,

e)  církve a náboženské společnosti zřizované podle zákona č. 3/2002 Sb.,
o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,

f)   právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny za účelem poskytování zdravotních služeb, a podnikající fyzické osoby, které takové služby poskytují, a to výhradně na tyto účely,

g)  ústavy, které byly ustaveny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

h)  veřejnoprávní korporace v působnosti jiných rezortů (např. vysoké školy).