Program podpory péče o duševní zdraví pro rok 2018

Vytvořeno: 27. 9. 2017 Poslední aktualizace: 27. 9. 2017

 

 1. Tematické okruhy dotačního programu

 

A – Projekty zaměřené na zlepšení kvality života lidí s Alzheimerovou nemocí a obdobnými onemocněními

 

     Podpořeny budou projekty zaměřené na:

 

 1. zlepšení přístupu ke stanovení diagnózy a zajištění včasné a správné diagnózy syndromu demence
 2. překlad a adaptace mezinárodně uznávaných doporučených postupů diagnostiky syndromu demence
 3. vytvoření podmínek pro zařazení screeningového vyšetření kognitivních funkcí do všeobecné preventivní prohlídky u seniorů (podpora screeningového vyšetření kognitivních funkcí u seniorů)
 4. vytvoření a pravidelné aktualizace společných standardů léčby Alzheimerovy nemoci a obdobných onemocněních
 5. zvýšení povědomí široké veřejnosti o Alzheimerově nemoci a obdobných onemocněních
 6. vytvoření a aplikaci destigmatizačních programů v praxi
 7. vytvoření metodiky na hodnocení míry stigmatizace u osob trpících demencí a následně pilotní a longitudinální hodnocení míry stigmatizace

 

B  –  Projekty zaměřené na oblast péče o duševní zdraví

      Podpořeny budou projekty zaměřené na:

 1. včasnou diagnostiku duševních onemocnění                                 
 2. aktivity mající preventivní a osvětový charakter v oblasti duševního zdraví, včetně edukace osob blízkých a rodinných příslušníků 
 3. zvýšení zdravotní gramotnosti v oblasti duševního zdraví
 4. podporu činnosti pacientských organizací a neziskových organizací pomáhajících lidem s duševním onemocněním
 5. zapojení peer konzultantů v oblasti duševního zdraví

a)  příspěvkové organizace a organizační složky státu zřízené ministerstvem nebo jiným správním orgánem, a to pouze na činnosti, které nejsou činnostmi danými zákonem nebo statutem či jiným zakladatelským dokumentem žadatele,

b)  organizace zřízené územním samosprávným celkem (krajem, obcí),

c)  spolky transformované z občanských sdružení nebo založené podle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

d)  obecně prospěšné společnosti zřizované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

e)  církve a náboženské společnosti vyvíjející činnost podle zákona č. 3/2002 Sb.,
o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,

f)  právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny za účelem poskytování zdravotních služeb, a podnikající fyzické osoby, které takové služby poskytují, a to výhradně na tyto účely,

g)  ústavy, které byly ustaveny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinného od 1. 1. 2014,

h)  organizace v působnosti jiných rezortů (např. vysoké školy).

 

gMZ je oprávněno měnit podmínky pro vypracování projektů, pokud dojde ke změnám právních předpisů, vydání stanovisek státních orgánů a provedení úprav rozpočtu.