Program na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění

Vytvořeno: 25. 10. 2018 Poslední aktualizace: 25. 10. 2018

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje Výzvu k podávání žádostí pro rok 2019 k Programu na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění.

Priority dotačního programu

A – Neinvestiční projekty zaměřené na podporu paliativní hospicové péče

  • A 1 Pořízení neinvestičního vybavení
  • A 2 Vydávání edukačních materiálů zaměřených na paliativní hospicovou péči určených pro odbornou i širokou veřejnost
  • A 3 Podpora edukačních aktivit zaměřených na paliativní hospicovou péči
  • A 4 Vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblastech poskytování zdravotní péče pacientům v terminálním stádiu onemocnění a zvyšování její kvality

B – Investiční projekty zaměřené na podporu paliativní hospicové péče

  • B 1 Podprogram č. 135 102 Podpora hospicové paliativní péče stroji a zařízeními
  • B 2 Podprogram č. 135 103 Podpora rozvoje nemovité infrastruktury hospicové paliativní péče

Žádat mohou:

a) spolky transformované z občanských sdružení nebo založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

b) obecně prospěšné společnosti zřizované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zřízené do 31. 12. 2013,

c) ústavy, které byly ustaveny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

d) církve a náboženské společnosti zřizované podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.