Program na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče v roce 2016

Vytvořeno: 4. 7. 2016 Poslední aktualizace: 4. 7. 2016

Tematické okruhy dotace

Prioritou Programu na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče je vytváření podmínek pro kvalitní a dostupnou paliativní hospicovou péči poskytovanou NNO.

 1. Pořízení neinvestičního vybavení
 2. Vydávání edukačních materiálů s relevantním zaměřením.
 3. Podpora akcí propagujících paliativní hospicovou péči a její přínos pro společnost.

Program na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče navazuje na Program na podporu NNO působících v oblasti zdravotnictví a ochrany zdraví vyhlášený Ministerstvem zdravotnictví pro rok 2016.  Zcela výjimečně je proto možné požádat o podporu projektu naplňující tematické okruhy Programu na podporu NNO působících v oblasti zdravotnictví a ochrany zdraví:

 1. Účast na tvorbě, realizaci a monitorování ucelených zdravotnických strategií
 2. Vzdělávací a informační činnost v oblasti zdravotnictví a chystaných strategií
 3. Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit organizací

Dotaci z Programu na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče však nemůže být poskytnuta na projekt, který byl již předložen do Programu na podporu NNO působících v oblasti zdravotnictví a ochrany zdraví na rok 2016 a to bez ohledu na to, zda byl podpořen či nikoliv.

Program je určen pro dále vyjmenované příjemce.

 1. Nestátní neziskové organizace
 2. spolky transformované z občanských sdružení nebo založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 3. obecně prospěšné společnosti zřizované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zřízené do 31. 12. 2013,
 4. ústavy, které byly ustaveny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinného od 1. 1. 2014
 5. nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 6. účelová zařízení církví zřizovaná podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

MZ je oprávněno měnit podmínky pro vypracování projektů, pokud dojde ke změnám právních předpisů, vydání stanovisek státních orgánů a provedení úprav rozpočtu.