Program na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví a ochrany zdraví v roce 2016

Vytvořeno: 7. 1. 2016 Poslední aktualizace: 7. 1. 2016

Okruhy dotačního programu
1. Účast na tvorbě, realizaci a monitorování ucelených zdravotnických strategií
2. Vzdělávací a informační činnost v oblasti zdravotnictví a chystaných strategií
3. Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit organizací

Cíle dotačního programu
Cílem programu je podpořit NNO působící ve zdravotnictví, zejména v následujících činnostech: tvorba analytických šetření, tvorba a konzultace strategických materiálů, metodik a expertních odhadů, poskytování informovanosti zainteresovaných subjektů o činnosti MZ a následné zajišťování zpětné vazby poskytovateli dotace.
Podmínky výběrového dotačního řízení, za jakých lze žádat o poskytnutí státní dotace v rámci výše zmíněného dotačního programu, jsou stanoveny v Metodice pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Programu na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví a ochrany zdraví pro rok 2016.

Program je určen pro dále vyjmenované příjemce:
Nestátní neziskové organizace
– spolky transformované z občanských sdružení nebo založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
– obecně prospěšné společnosti zřizované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zřízené do 31. 12. 2013,
– ústavy, které byly ustaveny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinného od 1. 1. 2014
– nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
– účelová zařízení církví zřizovaná podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
Podmínkou pro žadatele je:
• sídlo na území České republiky,
• nesmí být v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku,
• dále proti němu nesmí být vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
• bezdlužnost žadatele vůči orgánům státní správy, zdravotním pojišťovnám, orgánům sociálního zabezpečení a vůči územně správním celkům.
MZ je oprávněno měnit podmínky pro vypracování projektů, pokud dojde ke změnám právních předpisů, vydání stanovisek státních orgánů a provedení úprav rozpočtu.