Program č. 2 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků

Vytvořeno: 30. 6. 2016 Poslední aktualizace: 30. 6. 2016

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa (dále jen „RM“) pro rok 2016 v Programu č. 2.

 

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví v písemné podobě v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, bude vydáno dodatečně po vypsání výběrového řízení na rezidenta, výběru rezidenta, předání seznamu vybraných rezidentů a po vypracování studijního a finančního plánu rezidenta.

 

                                                                                                                                                         

ROZHODNUTÍ

 

V souladu s ustanovením § 21ab odst. 5 věta druhá zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“), a v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (dále jen „rozpočtová pravidla“) Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) jako věcně příslušný orgán

 

                                                                                                                                                       Rozhodlo o přidělení dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2016.

 

Toto rozhodnutí se vztahuje pouze na úspěšné žadatele uvedené v příloze tohoto rozhodnutí, a to v souladu s ustanovením § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., kteří žádali o dotaci na rezidenční místo v Programu č. 2

 

                                                                                                                                                                                                           O d ů v o d n ě n í

 

Do 15. 3. 2016 byly podány žádosti o dotaci na rezidenční místo pro rok 2016, a to v souladu s Metodikou pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2016 vydanou ministerstvem. Na základě odborného hodnocení žádostí účastníků řízení ministerstvo rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí není možné podat rozklad, a to v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 rozpočtových pravidel, neboť na dotaci nebo na finanční výpomoc není právní nárok. Podle § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel se na rozhodnutí nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je tedy vyloučeno jeho soudní přezkoumání.

 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje úspěšné žadatele o RM v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost.

 

Ministerstvo zdravotnictví si dovoluje oznámit, že byli schváleni další úspěšní žadatelé v oborech dětské lékařství, gynekologie a porodnictví, vnitřní lékařství, anesteziologie a intenzivní medicína, psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, chirurgie, radiologie a zobrazovací metody a neurologie. Tímto tyto úspěšné žadatele v citovaných oborech zveřejňujeme.

 

Výsledný seznam úspěšných žadatelů v uvedených oborech byl stanoven s ohledem na nedostatek lékařů v regionech.

Přílohy