Prodloužení akreditace

Vytvořeno: 7. 8. 2023 Poslední aktualizace: 3. 5. 2024

Podle ustanovení § 14a odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“), platí následující:

  • Žádost o prodloužení akreditace podává akreditované zařízení ministerstvu, a to v listinné podobě (přílohou listinné podoby je i elektronická podoba žádosti na nosiči dat) nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky 
  • V případě, že žádost o prodloužení akreditace předkládá poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná právnická osoba zřízená jiným ústředním správním úřadem než ministerstvem, podává se tato žádost prostřednictvím ústředního správního úřadu, kterým byli tento poskytovatel zdravotních služeb nebo tato jiná právnická osoba zřízeni.

Podle ustanovení § 14a odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb. musí být vždy součástí dokumentace následující:

  1. vyplněný a podepsaný formulář dokumentu Žádost o prodloužení akreditace s přiloženým kolkem, nebo potvrzením o zaplacení správního poplatku bankovním převodem (více informací k nalezení na níže uvedeném odkazu viz bod č. 1),
  2. vyplněný a podepsaný formulář dokumentu Dotazník k žádosti, který obsahuje informace o technickém a věcném vybavení a personálním zabezpečení (více informací k nalezení na níže uvedeném odkazu viz bod č. 2),
  3. plán atestační přípravy školence, který obsahuje informace o druhu a rozsahu zdravotních služeb poskytovaných žadatelem, popřípadě také smluvním zařízením (více informací k nalezení na níže uvedeném odkazu viz bod č. 3).

V případě změny školitele, resp. smluvního zařízení, je nezbytné dle ustanovení § 14a odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb. předložit v rámci zaslané dokumentace o prodloužení akreditace doklady o odborné a specializované způsobilosti nebo zvláštní specializované způsobilosti anebo jiné odborné kvalifikaci garanta a školitele (včetně profesního životopisu), resp. smlouvy o spolupráci nebo veřejné přísliby příslušného nově uvedeného smluvního zařízení dle plánu atestační přípravy školence.

 

Postup pro vyplnění potřebné dokumentace naleznete na tomto odkazu: Jak lze získat akreditaci a co je nutné doložit? – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz).

 

Žádost o prodloužení akreditace k uskutečňování teoretické části vzdělávacího programu

 

Akreditaci pro teoretickou část vzdělávacího programu lze podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb. udělit / prodloužit pouze pověřené organizaci.

 

Obdobně jako ve výše uvedeném případě musí být v případě akreditačního řízení teoretické části vzdělávacího programu součástí dokumentace vždy následující:

  1. Vyplněný a podepsaný formulář dokumentu Žádost o prodloužení akreditace s přiloženým kolkem, nebo potvrzením o zaplacení správního poplatku bankovním převodem (více informací k nalezení na výše uvedeném odkazu viz bod č. 1), 
  2. Seznam školitelů, resp. přednášejících v rámci jednotlivých teoretických kurzů zajišťovaných žadatelem (forma není striktně dána), 
  3. Plán plnění povinností stanovených prováděcím právním předpisem nebo vzdělávacím programem v teoretické části vzdělávání (více informací k nalezení na výše uvedeném odkazu viz bod č. 3).

 

V případě změny školitele / přednášejícího, resp. smluvního zařízení pro některý teoretický kurz, je nezbytné dle ustanovení § 14a odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb. předložit v rámci zaslané dokumentace doklady o odborné a specializované způsobilosti nebo zvláštní specializované způsobilosti anebo jiné odborné kvalifikaci školitele / přednášejícího (včetně profesního životopisu), resp. smlouvy o spolupráci nebo veřejné přísliby příslušného nově uvedeného smluvního zařízení dle plánu atestační přípravy školence.

 

Informace obecné povahy

Chcete-li žádat o akreditaci na základní kmen i vlastní specializovaný výcvik, je potřeba dle zákona č. 95/2004 Sb. podat zvlášť žádost na základní kmen a zvlášť žádost na vlastní specializovaný výcvik. Nelze podat jednu žádost na základní kmen i vlastní specializovaný výcvik.​

Po posouzení žádosti předloží akreditační komise závěrečné stanovisko ministerstvu, a to do 2 měsíců od obdržení žádosti. O žádosti o akreditaci k uskutečňování vzdělávání v základním kmeni rozhodne ministerstvo do 60 dnů od obdržení žádosti.

Ministerstvo rozhodne o udělení, prodloužení nebo neudělení akreditace po obdržení stanoviska akreditační komise nejpozději do 60 dnů.

Akreditace se uděluje nebo prodlužuje na dobu určitou, odpovídající nejméně délce vzdělávacího programu, počítanou ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení nebo prodloužení akreditace. Akreditace se uděluje nebo prodlužuje nejvýše na dobu 10 let; akreditace na uskutečňování vzdělávání v základním kmeni se uděluje nebo prodlužuje nejvýše na dobu 5 let. O délce udělené akreditace rozhodne ministerstvo na základě návrhu příslušné akreditační komise. (podle ustanovení § 17 zákona č. 95/2004 Sb.)

Je-li žádost na ministerstvu podána a ministerstvo o ní nerozhodne do dne, kdy končí platnost akreditace, která má být na základě žádosti prodloužena, pak platnost akreditace, která má být na základě žádosti prodloužena, se prodlužuje do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o prodloužení akreditace (ustanovení § 14a odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb.).