Prodej vybraných výrobků prostřednictvím prostředku komunikace na dálku

Vytvořeno: 26. 10. 2023 Poslední aktualizace: 30. 10. 2023

Prodejce prodávající níže uvedené výrobky prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (např. e‑shop, mobilní aplikace) přímo spotřebitelům (skutečným či potenciálním), je povinen se zaregistrovat / oznámit údaje o systému ověřování věku.

Registrace prodejce, resp. oznámení údajů o systému ověřování věku, v případě prodeje prostřednictvím prostředku komunikace na dálku je požadována na základě ustanovení následujících právních předpisů:

  • Podle § 13c odst. 4 a 5 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 110“:

(4) Před zahájením uvádění elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich na trh formou přeshraničního prodeje na dálku spotřebitelům nacházejícím se v jiném členském státě Evropské unie je maloobchodní prodejce usazený v České republice povinen zaregistrovat se způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem u Ministerstva zdravotnictví a u příslušného orgánu členského státu Evropské unie, ve kterém se nacházejí skuteční nebo potencionální spotřebitelé.

(5) Před zahájením uvádění elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich na trh formou přeshraničního prodeje na dálku skutečným nebo potencionálním spotřebitelům v České republice je maloobchodní prodejce usazený v jiném členském státě Evropské unie nebo ve třetí zemi povinen zaregistrovat se způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem u Ministerstva zdravotnictví.

  • Podle § 6 odst. 4 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 65“: Prodejce tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku prostřednictvím prostředku komunikace na dálku je povinen písemně oznámit údaje o systému ověřování věku a jeho fungování Ministerstvu zdravotnictví, a to, jde-li o

a) přeshraniční prodej tabákových výrobků a elektronických cigaret, které lze použít pro užívání výparů obsahující nikotin, do 5 dnů ode dne obdržení potvrzení o registraci podle zákona o potravinách a tabákových výrobcích,
b) prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku na území České republiky, do 15 dnů přede dnem zahájení tohoto prodeje,
c) prodej kuřáckých pomůcek a bylinných výrobků určených ke kouření, do 15 dnů přede dnem zahájení tohoto prodeje, nebo
d) změnu těchto údajů, do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Výrobky uvedenými v § 6 odst. 4 zákona č. 65 se rozumí (viz § 2 písm. b) – e) a q) téhož zákona):

tabákový výrobek

výrobek, který může být užíván a obsahuje, byť částečně, tabák, ať už geneticky upravený nebo neupravený

kuřácká pomůcka

pomůcka určená či obvykle používaná ke kouření, vdechování, šňupání, sání nebo žvýkání tabáku nebo kouření bylinných výrobků určených ke kouření, s výjimkou zápalek, zapalovače, popelníku a pomůcky plnící převážně funkci uměleckého předmětu nebo funkci dekorační

bylinný výrobek určený ke kouření

výrobek, jehož základem jsou rostliny, byliny nebo ovoce, a který neobsahuje žádný tabák, může se užívat prostřednictvím inhalace ústy nebo nosem a jeho užívání zahrnuje jeho postupné spalování

elektronická cigareta

výrobek, který lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin nebo jiných výparů prostřednictvím náustku, nebo jakákoliv součást tohoto výrobku, včetně náhradní náplně, zásobníku, nádržky i zařízení bez nádržky nebo zásobníku; elektronické cigarety mohou být jednorázové, opětovně naplnitelné pomocí náhradní náplně nebo nádržky nebo opakovaně použitelné pomocí jednorázových zásobníků

nikotinový sáček bez obsahu tabáku

výrobek bez tabáku obsahující nikotin pro orální užití, který není upraven přímo použitelným předpisem Evropské unie (nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002)

 

Podle zákona č. 110 se tak musí u Ministerstva zdravotnictví zaregistrovat nejen maloobchodní prodejci usazení v České republice prodávající prostřednictvím prostředku komunikace na dálku elektronické cigarety a náplně s obsahem nikotinu (§ 13c odst. 7 zákona č. 110) spotřebitelům v jiných členských státech EU, ale i maloobchodní prodejci usazení v EU prodávající prostřednictvím prostředku komunikace na dálku elektronické cigarety a náplně (nikotinové i bez obsahu nikotinu) spotřebitelům v České republice.

V souvislosti s oznámením údajů o systému ověřování věku podle zákona č. 65 je nutno uvést, že za součást prodeje je považováno i jeho předávání (viz důvodová zpráva k zákonu č. 65: Sněmovní tisk 828/0). Tzn., že prodej na dálku je možný pouze v případě, že maloobchodní prodejce přijme taková opatření, kterými vyloučí možnost nejen objednání, ale i převzetí výrobku osobou mladší 18 let.

Ke splnění výše uvedených povinností je k dispozici zvláštní modul informačním systému ROP (Registr oznámených potravin). V příloze je uveden postup pro provedení registrace a oznámení údajů o systému ověřování věku.

Přílohy