Příčiny fluktuace studentů ošetřovatelství v rezortu zdravotnictví – výzkumný projekt

Vytvořeno: 28. 8. 2023 Poslední aktualizace: 28. 8. 2023

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na výzkumném projektu zabývajícím se národní identifikací nejvýznamnějších faktorů ovlivňující fluktuaci studentů ošetřovatelství v rezortu zdravotnictví v České republice. Než budete souhlasit s účastí, je důležité, abyste si pečlivě přečetli následující informace, které spolu s „Informovaným souhlasem“ popisují účel, metody, přínos a rizika spojená s účastí na výzkumu, který je podporován Národním institutem pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI). 

Cíl a popis studie

Cílem národní studie je identifikovat nejvýznamnější faktory ovlivňující fluktuaci studentů ošetřovatelství v rezortu zdravotnictví v České republice. Posouzením hlavních faktorů pro fluktuaci studentů ošetřovatelství umožní stanovit metodické přístupy a schémata pro podporu udržení (retence) studentů a absolventů ošetřovatelských oborů v budoucnu.

K účasti ve studii jste zváni z důvodu vašeho univerzitního vzdělávání v oboru ošetřovatelství. Projektu se zúčastníte jednorázovým vyplněním dotazníku, v digitální podobě, což vyžaduje časovou dotaci přibližně 10-15 minut.

Možná rizika

Nejsou známa žádná konkrétní rizika spojená s dotazníkovou studií, ale některé informace mohou být citlivé. Na otázku, která je Vám nepříjemná nemusíte odpovídat, ale data budou anonymní a pro kvalitu dotazníkové studie je důležité získat co nejúplnější představu o názorech dotazovaných. V případě nevyplnění některé otázky bude Váš dotazníkový formulář z analýzy vyřazen, aby nedošlo k ovlivnění kvality dat.

Anonymita

Data získaná ve studii jsou přísně anonymní. Dotazníky budete vyplňovat anonymně, bez udání jména či jiného osobního údaje.

 

Odkaz na dotazníkovou studii