Předsednictví České republiky Visegrádské skupině

Vytvořeno: 1. 7. 2019 Poslední aktualizace: 1. 7. 2019

 

V návaznosti na intenzivní průběh předešlých předsednictví v oblasti zdravotnictví připravilo MZ ČR ambiciózní program, který rozvíjí předchozí aktivity, ale také přichází se zcela novými oblastmi spolupráce.

 

Lidské zdroje v oblasti zdravotnictví

Toto téma se táhne napříč předsednictvími jako červená nit. S nedostatkem lékařského i nelékařského zdravotnického personálu se potýkají všechny země V4. Migrační vlny jsou často způsobeny nízkým finančním ohodnocením a zvýšenou administrativní zátěží v porovnání s některými sousedními zeměmi. Pro zvýšení stability v oblasti lidských zdrojů a k zmírnění dopadů faktorů podílejících se na migraci zdravotnického personálu je potřebné systémové řešení, které se neomezí pouze na platy, ale zaměří se i na další determinující faktory.

 

Léková politika

Jedním z prvků zabezpečení zdravotní péče je garantování dostupnosti léčivých přípravků. Problémem pro udržitelnost zdravotnických systémů jsou stále nákladnější léčivé přípravky. Polské předsednictví v letech 2016 – 2017 představilo návrh Memoranda o porozumění mezi státy V4, které by mohlo napomoci nalézt řešení v podobě společného vyjednávání o cenách. V návaznosti na tuto spolupráci bylo dne 15. května 2019 podepsáno další Memorandum o spolupráci v oblasti spravedlivého oceňování léčiv a jejich cenové dostupnosti, které kromě všech zemí V4 podepsala také Litva.

 

Zasedání hlavních hygieniků

V Evropě konstantně klesá proočkovanost populace, což má za následek např. i nedávnou epidemii spalniček. Problematika velmi nízké proočkovanosti u nepovinných očkování, například proti chřipce či pneumokokům, zejména pak v rizikových skupinách populace, je společný problém zemí V4. V tomto segmentu jsou země V4 dlouhodobě pod průměrem EU. Vakcinace bude předmětem jednání na úrovni hlavních hygieniků, kteří se budou věnovat i otázkám sdílení informací, zkušeností a poznatků mezi zeměmi V4 v rámci přeshraniční spolupráce a kooperace při řešení různých situací vztahujících se k volnému pohybu osob.

 

Mezinárodní klasifikace nemocí

Mezinárodní standardy v oblasti klinických terminologií a klasifikací umožňují sémantickou interoperabilitu, usnadňují jejich výměnu a srovnání zdravotnických dat, a to na individuální, regionální, národní i na mezinárodní úrovni. 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-11) by měla vstoupit v platnost v roce 2022. Již nyní je jisté, že přechod na MKN-11 bude pro většinu států časově, finančně a kapacitně náročný. I přes veškerá úskalí má jednotné užívání MKN-11 obrovský potenciál a státy mohou díky tomuto systému dosáhnout ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami výrazných úspor.

 

Zdraví a životní prostředí

Česká republika ve spolupráci s WHO uspořádala v roce 2017 Šestou ministerskou konferenci k životnímu prostředí a zdraví. Výstupem konference je tzv. Ostravská deklarace, která členské státy Evropského regionu WHO zavazuje k vypracování a implementaci tzv. národních portfolií, v nichž si členské státy samy určí tematické oblasti a kroky pro zlepšení situace v oblasti zdraví a životního prostředí na svém území. Toto téma bude MZ ČR v rámci V4 diskutovat nejen ve spolupráci s rezorty zdravotnictví, ale také s rezorty životního prostředí.

 

Úmluva Rady Evropy o lidských právech a biomedicíně

Téma etiky se začíná v evropském prostoru stále více diskutovat. Zvláště v dnešní době je tak zapotřebí, aby se mu začal věnovat také region V4. Česká republika předsedala v roce 2017 Výboru ministrů Rady Evropy. V době svého předsednictví spolupořádala ve Štrasburku konferenci k 20. výročí Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, během které vyzvala ostatní členské státy, aby provedly revizi své smluvní základny a příp. přikročily k podpisu nebo ratifikaci této mezinárodní Úmluvy, potažmo jejích Dodatkových protokolů. Odborná konference na široké platformě, i se zapojením států mimo region V4, tzn. ve formátu V4+, kterou MZ ČR plánuje během předsednictví V4 uspořádat, poskytne prostor pro dialog a debatu nejen o právním zakotvení smluvních dokumentů Rady Evropy, ale také o etických otázkách, které tyto dokumenty řeší.

Přílohy