Předávání dat do IS VaVaI v roce 2015

Vytvořeno: 24. 3. 2015 Poslední aktualizace: 24. 3. 2015

Podle ustanovení § 12 odst. 1 a podle § 31, odst. 1, odst. 3 a odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a podle § 7 Nařízení vlády č. 397 z 19. 10. 2009 (k § 31, odst. 3 zákona) je podpora výzkumu a vývoje z veřejných prostředků poskytována za podmínky zveřejňování pravdivých a včasných informací příjemcem i poskytovatelem (Ministerstvo zdravotnictví – MZ) o projektech a aktivitách výzkumu a jeho výsledcích.

 

Z uvedených právních norem vyplývá příjemci státní dotace povinnost předat MZ údaje o výsledcích řešení projektů a výzkumných aktivit, jejichž podpora byla ukončena v roce 2014 (nebo dříve), prostřednictvím Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „IS VaV“) – do informační oblasti Rejstříku informací o výsledcích (dále jen „RIV“) a to v termínu stanoveném MZ.

 

MZ stanovuje termín pro předání dat od příjemců na:

  • 6. května 2015 pro výsledky výzkumných organizací
  • 14. srpna 2015 pro výsledky ostatních příjemců

Tento termín je stanoven tak, aby byl vzhledem ke značnému objemu a náročnějšímu procesu kontroly předkládaných dat k dispozici dostatečný časový prostor pro odstranění eventuálních chyb v předávaných dodávkách dat.

 

Správce IS VaVaI, kterým je Rada pro výzkum, vývoj a inovace („RVVI“), stanovil termín pro předání údajů (pro jednotlivé poskytovatele) do RIV do 30. 5. 2015 pro výsledky výzkumných organizací a do 7. 9. 2015 pro výsledky projektů, u nichž bylo ukončeno poskytování podpory (celý článek naleznete ZDE).

 

Každý příjemce předává MZ údaje o výsledcích dosažených řešením výzkumných projektů financovaných z rozpočtové kapitoly MZ, a to zásadně ve struktuře RIV15. MZ bylo poskytovatelem institucionální části podpor a následujících výzkumných programů řešených v roce 2014:

 

NT – Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III (2010-2015)

 

Informace o předávání dalších výsledků výzkumných organizací: „V případě, že výzkumná organizace předává do RIV výsledky, které vznikly řešením výzkumných aktivit bez poskytnuté podpory podle zákona, předává je prostřednictvím toho poskytovatele, který této výzkumné organizaci poskytuje institucionální podporu podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona“ (a zároveň je jejím zřizovatelem – MZ).

Data pro IS VaV budou předávána výhradně ve formátu XML, jako datové dávky za jednotlivé příjemce. Příponou souboru je buď zkratka .vav nebo zkratka .xml. Předávaná data musí být protokolárně kontrolována kontrolním programem prostřednictvím webové kontrolní služby (viz. https://www.isvav.cz/kontrola/), v jehož výstupních hlášeních ani v průvodce nesmí být indikovány žádné chyby a kontrolní protokol vytvořený kontrolním programem je nedílnou součástí příslušné dodávky dat. Musí být potvrzený příjemcem a zaslán poskytovateli buď písemně nebo jako oskenovaný dokument ve formátu PDF současně s dávkou dat (viz dále).

 

Dodávka dat je předávána jako 1 soubor za daného příjemce, resp. jeho organizační jednotku (např. u vysokých škol, kde organizační jednotka je registrována v číselníku subjektů VaV). Protože datová dávka není z hlediska systému sběru dat vázána na jednotlivý projekt či výzkumný záměr, ale na příjemce (resp. subjekt), jsou obsahem souboru kumulované údaje za všechny výsledky předávané v jediné dodávce daným subjektem za rok sběru dat 2015 ve formátu XML. Dodávky dat nesplňující pravidla sběru dat do RIV nebo vykazující chyby hlášené kontrolní službou budou vráceny příjemci (resp. předkladateli výsledků) k dopracování a nebudou zařazeny do RIV.

 

Aby se předešlo nejednotnostem ve výkladu, kdy bylo dosaženo výsledku, je rozhodujícím rok uplatnění výsledku (tj. rok vydání článku, knihy, udělení patentu, zahájení výroby atd.).

 

Ministerstvo zdravotnictví bude  na základě předchozích dohod při zpracování podkladů pro RIV i nadále úzce spolupracovat s Národní lékařskou knihovnou („NLK“) –  Ing. M. Hřebejk (tel. 296 335 947, email: hrebejk@nlk.cz).

 

Výše uvedené podklady zašlete jako přílohu e-mailu (raději v komprimovaném formátu ZIP) na adresu hrebejk@nlk.cz. Vyplněné a podepsané  průvodky rovněž předejte nebo zašlete na níže uvedenou adresu NLK: Národní lékařská knihovna, Ing. Miloš Hřebejk, Sokolská 54, 121 32  Praha 2.

 

V RIV nejsou také jako výsledky sledovány učebnice, skripta, odborné posudky, žádosti o grant, články v denním tisku, populárně naučná literatura, interní výzkumné zprávy, abstrakta a sborníky abstrakt, diplomové práce. Do RIV tedy nevkládejte jako výstupy výzkumných projektů a výzkumných záměrů  (nelze je jako výsledky výzkumu a vývoje uplatnit):

  • učebnice, skripta, odborné posudky, žádosti o grant, články v denním tisku, populárně naučnou literaturu,
  • interní výzkumné zprávy, abstrakta a sborníky abstrakt, diplomové práce, články teprve odeslané do tisku,
  • technologie dosud neuplatněné ve výrobě atd.

Důležité upozornění na ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb.: „V případě, že jsou do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací předány údaje, které neodpovídají definici datových prvků a které ovlivní výši poskytnuté podpory, provozovatel je ze systému odstraní a na tuto skutečnost upozorní Radu pro výzkum, vývoj a inovace, která v návrhu výdajů na výzkum, vývoj a inovace na následující pětileté období pro příslušného poskytovatele výši výdajů sníží, a to každoročně až o 100 % objemu podpory, která měla být podle těchto nesprávných údajů na daný rok poskytnuta. Poskytovatel obdobným způsobem sníží podporu příjemci, který mu nesprávné údaje předal.“

 

MZ upozorňuje na skutečnost, že již v návrhu rozpočtu výdajů kapitoly MZ na výzkum a vývoj na rok 2015 jsou tyto sankce uplatněny. MZ si vyhrazuje právo tyto sankce přenést na dodavatele chybných dat v RIV. Z tohoto důvodu bude nadále MZ požadovat, aby průvodky dat RIV byly doprovázeny podpisem statutárních zástupců organizace předávajících výsledky.

 

MZ upozorňuje, že do konce června 2015 obdrží od RVVI seznam vyřazených výsledků z hodnocení a seznam výsledků, u nichž byly shledány rozpory a nesrovnalosti. Seznamy MZ poskytne výzkumným organizacím k opravám během července 2015. O dalším postupu hodnocení budou příjemci informováni.