Pracovníci ve zdravotnictví

Vytvořeno: 15. 11. 2019 Poslední aktualizace: 3. 5. 2021

 

č. 220/1991 Sb.

Zákon o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře

***

č. 95/2004 Sb.

Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

 

č.185/2009 Sb.

Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů,

č. 186/2009 Sb.

Vyhláška o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)

č. 187/2009 Sb.

Vyhláška o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství

č. 188/2009 Sb.

Vyhláška o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)

č. 271/2012 Sb.

Vyhláška o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka)

č. 117/2018 Sb.

Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky

č. 152/2018 Sb.

Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

č. 158/2018 Sb.

Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části

č. 221/2018 Sb.

Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

č. 259/2018 Sb.

Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů           

č. 280/2018 Sb.

Vyhláška o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti       

č. 324/2018 Sb.                 

Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

č. 73/2019 Sb.

Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů

č. 282/2019 Sb.

Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.

č. 397/2020 Sb.

Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

č. 557/2020 Sb.

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene urologického

č. 558/2020 Sb.

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene dermatovenerologického

č. 559/2020 Sb.

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického

č. 560/2020 Sb.

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene patologického

č. 561/2020 Sb.

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického

č. 46/2021 Sb.

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického

***

č. 96/2004 Sb.

Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

 

č. 423/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

č. 39/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k  získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání

č. 275/2007 Sb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie 1) a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají

č. 189/2009 Sb.

Vyhláška o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)

č. 31/2010 Sb.

Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

č. 55/2011 Sb.

Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

č. 77/2018 Sb.

Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání

č. 325/2018 Sb.

Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

***

č. 16/1978 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 34/1978 Sb.

Výnos ministerstva zdravotnictví ČSR o resortním seznamu zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, ve znění doplňků výnosu MZ ČSR č. 18/1981 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 4/1982 Sb., výnosu MZ ČSR č. 17/1982 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 33/1982 Sb., výnosu MZ ČSR č. 11/1983 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 24/1983 Sb., doplňku MZ ČSR č. 19/1984 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 31/1984 Sb., doplňku MZSV ČR č. 2/1991 Věst. MZ ČR (reg.) v částce 22/1989 Sb. a doplňku MZ ČR a MP ČR č. 1/1993 Věst. MZ ČR (reg.) v částce 192/1991 Sb.

Výnos MZ ČSR č. 16/1978 Věst. MZ ČSR, ve znění pozdějších doplňků, pozbyl podle zákona č. 235/1992 Sb. platnost dnem 1. června 1992 (čl. VII odst. 2), avšak nároky z nich vyplývající se přiznávají do 31. prosince 2016 (bod 29 § 175)

č. 393/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví

č. 413/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 470/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a k výkonu povolání dalšího zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku (o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka)

č. 167/2007 Sb.

Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy v působnosti Ministerstva zdravotnictví