Pracovní plán pro rok 2013

Vytvořeno: 18. 1. 2009 Poslední aktualizace: 18. 1. 2009

Pracovní plán pro rok 2013

Pracovní plán pro rok 2013 v českém jazyce zde.
Pracovní plán pro rok 2013 v anglickém jazyce zde.
 
Co to je pracovní plán?

V souladu s rozhodnutím zavádějícím 2. akční program Společenství přijímá Komise ve spolupráci s členskými státy každý rok tzv. roční pracovní plán, který stanoví:

i)                    priority a akce, které mají být provedeny, včetně přidělení finančních zdrojů,

ii)                   kritéria procentního podílu finančního příspěvku Společenství, včetně kritérií pro posouzení, zda jde o případ strategického významu

iii)                  opatření pro provádění společných strategií a akcí.

Pracovní plán tedy obsahuje hlavní činnosti, které by měly být financovány z programu prostřednictvím různých mechanismů financování.

Součástí pracovních plánů 2. akčního programu jsou také kritéria pro výběr a přidělení finančních příspěvků a další kritéria týkající se finančních příspěvků na akce programu.

Rozhodnutí Komise o přijetí pracovního plánu pro příslušný rok je zároveň i rozhodnutím o financování ve smyslu článku 75 finančního nařízení č. 1605/2002.

Rozpočet a finanční mechanismy v roce 2013 

Pro rok 2013 je uveden souhrnný rozpočet ve výši 55 509 000 EUR; z toho:

 • provozní rozpočet: 49 800 000 EUR,
 • administrativní rozpočet: 1 500 000 EUR,

+ příspěvek pro země ESVO/EHP a Chorvatsko: 1 623 252 EUR.

Pro financování jednotlivých finančních mechanismů (operační rozpočet + část příspěvků od ESVO/EHP a Chorvatska) je ve finále vyhrazeno 51 260 900 EUR:

Finanční mechanismus

Celková částka v EUR

% z celkového provozního rozpočtu

projekty

12 330 900

24,1 %

realizace zakázek na služby (nabídková řízení)

13 300 000

25,9 %

společné akce

13 800 000

26,9 %

provozní granty

5 000 000

9,8 %

konference

800 000

1,6 %

mezinárodní organizace

1 200 000

2,3 %

podpora vědeckých výborů

4 830 000

9,4 %

Prioritní oblasti pro rok 2013

Jednotlivé návrhy se musejí plně shodovat s cíli a metodami stanovenými v Akčním programu. Nový pracovní plán na rok 2013 a jeho priority vychází z rámce nastaveného Zdravotní strategií EU a priorit Strategie Evropa 2020, především pak z části Chytrý růst a Růst podporující začlenění.

Konkrétní prioritní oblasti:

 • problematika zdraví populace jako jedné z podmínek ekonomického růstu, tzn. stárnutí populace, zvyšování nákladů na zdravotnické systémy a nustnost efektivního investování
 • nerovnosti ve zdravotnictví, především pak zlepšení přístupu ohrožené populace ke zdravotní péči, podpora jejich sociální začlenění a pomoc v boji s diskriminací (vychází z Evropské platformy proti chudobě a sociálnímu vyloučení)
 • pracovníci ve zdravotnictví (Agenda pro nové dovednosti a nová pracovní místa)
 • problematika lepší výživy, fyzické aktivity a vyvarování se chování, které ohrožuje zdraví (vychází z Evropského invačního partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí)
 • prevence vážných a chronických onemocnění
 • přeshraniční zdravotní hrozby
 • naplňování unijní legislativy na poli bezpečnosti a kvality orgánů, krve a krevních derivátů
 • agenda přeshraniční spolupráce ve zdravotní péči

Návrhy by neměly výrazně přesahovat do oblasti výzkumu, pouze, pokud možno, v relevantních případech prokázat návaznost na současné výzkumné činnosti a projekty, které se vztahují k 7. rámcovému programu pro oblast výzkumu, bez toho aniž by je dublovaly (bližší informace o 7. rámcovém programu naleznete zde). 

Výše finančního příspěvku

– projekty max. 60 % (výjimečná prospěšnost až 80 %)
– společné akce max. 50 % (výjimečná prospěšnost až 70 %)
– provozní granty max. 60 % (výjimečná prospěšnost až 80 %)
– konference max. 100 000 EUR a 50 %

Služby dodané na základě úspěšného nabídkového řízení jsou hrazeny 100%.

Kritéria výjimečné prospěšnosti:

Návrhy, které splňují níže uvedená kritéria, lze považovat za návrhy s výjimečnou prospěšností a mohou tedy obdržet vyšší finanční příspěvek:

 • zlepšení zdraví evropských občanů měřeno pokud možno pomocí vhodných ukazatelů, včetně ukazatele střední délky života prožité ve zdraví (Healthy Life Years indicator)
 • snižování nerovností v oblasti zdraví v členských státech EU, v jednotlivých regionech a mezi nimi
 • budování kapacit pro vypracování a provedení účinné politiky veřejného zdraví především v oblastech, kde je to nejvíce potřeba
 • zapojení nových (netradičních) účastníků do trvalých, eticky vyhovujících akcí uskutečňovaných ve spolupráci na regionální nebo místní úrovni a napříč zúčastněnými zeměmi – to zahrnuje veřejný sektor, soukromý sektor a zúčastněné strany z celé občanské společnosti, jejichž primární cíle nejsou omezeny na oblast veřejného zdraví (např. mládež, etnické skupiny, oblast životního prostředí a sportu)

Obecně budou upřednostněny činnosti postavené na snadné průkaznosti a všeobecně měřitelných výsledcích.

Bližší informace o jednotlivých finančních mechanismech a prioritních oblastech naleznete v příloze níže.

Přílohy