Pracovní plán 3. akčního programu na rok 2020

Vytvořeno: 29. 1. 2020 Poslední aktualizace: 29. 1. 2020

Evropská komise přijala dne 28. ledna 2020 Pracovní plán 3. akčního programu EU v oblasti zdraví na rok 2020. Každoroční pracovní plán stanovuje podrobnosti o mechanismech financování a prioritních oblastech podpory v daném roce.

Co se týče otevřených výzev, v roce 2020 se předpokládá 6 výzev na projekty s následujícím zaměřením:

  1. Support for health workforce reforms (podpora reforem zdravotnického systému zaměřených na pracovní síly ve zdravotnictví, přístup k péči ve znevýhodněných oblastech a reorganizaci poskytování zdravotní péče)
  2. Healthcare public procurement in the EU (sdílení zkušeností a mapování postupů při organizaci veřejných zakázek ve zdravotnickém sektoru v členských státech, včetně zakázek na nákup léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a služeb)
  3. Support for health investment (zmapování investičních potřeb ve zdravotnictví a identifikování investic, které by měly být realizovány s podporou Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2021–2027)
  4. Support for the implementation of best practices in the area of mental health (podpora zavádění osvědčených postupů v oblasti duševního zdraví – jedná se o šíření příkladů dobré praxe vybraných Řídící skupinou pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí)
  5. Increased access to vaccination for disadvantaged groups, difficult-to-reach groups and migrants (zamezení šíření nemocí, kterým lze předcházet očkováním, prostřednictvím zlepšení přístupu k očkování znevýhodněných skupin populace a nově příchozích migrantů)
  6. Stakeholder activities to support strengthened cooperation against vaccine-preventable diseases (podpora členů Koalice pro vakcinaci v plnění závazků v oblastech, kterým se věnuje  Doporučení Rady 2018/C 466/01 o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním)

Plánovaná data vyhlášení otevřených výzev zatím nejsou známa. Více informací k výzvám v roce 2020 poskytne veřejný webinář, který se uskuteční 4. března 2020. Pozvánka na tento webinář včetně popisu, jak se připojit, je přílohou tohoto článku.

Výstupy z webináře zveřejníme také v aktualitách 3. akčního programu EU na stránkách MZČR.

 

Přílohy