Požadavky na distribuci kosmetických přípravků na území Evropské unie

Vytvořeno: 23. 4. 2021 Poslední aktualizace: 2. 1. 2024

Kosmetické přípravky distribuované na území Evropské unie musejí splňovat příslušné legislativní požadavky.

Pravidla, jež musí splňovat veškeré kosmetické přípravky distribuované na území Evropské unie, stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích (dále jen nařízení). Mezi kosmetické přípravky patří pouze výrobky, které splňují definici uvedenou v článku 2. Podle této definice je „kosmetickým přípravkem“ jakákoli látka nebo směs určená pro styk s vnějšími částmi lidského těla (pokožkou, vlasovým systémem, nehty, rty, vnějšími pohlavními orgány) nebo se zuby a sliznicemi ústní dutiny, výhradně nebo převážně za účelem jejich čištění, parfemace, změny jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich udržování v dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů.

Text nařízení je zdarma dostupný na stránkách Evropské komise. Lze využít tohoto odkazu: https://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1540212805309&text=1223/2009&scope=EURLEX&type=quick&lang=cs.

 

Povinnosti distributora jsou uvedeny v článku 6:

  • v rámci svých činností jednají distributoři při dodávání kosmetických přípravků na trh s náležitou péčí, pokud jde o platné požadavky,
  • distributoři před dodáním kosmetického přípravku na trh ověří,

                        – zda se v označení nacházejí údaje stanovené v nařízení v čl. 19 odst. 1 písm.  

               a), e) a g) a odst. 3 a 4,

                        – zda jsou splněny jazykové požadavky stanovené v čl. 19 odst. 5,

                        – zda neuplynulo datum minimální trvanlivosti uvedené případně podle čl. 19

               odst. 1,

  • domnívají-li se distributoři nebo mají-li důvod se domnívat, že kosmetický přípravek není v souladu s požadavky stanovenými tímto nařízením, mohou jej dodávat na trh pouze po jeho uvedení do souladu s platnými požadavky,
  • domnívají-li se distributoři nebo mají-li důvod se domnívat, kosmetický přípravek, který dodali na trh, není v souladu s tímto nařízením, ujistí se, že byla přijata nápravná opatření nezbytná k uvedení přípravku do souladu nebo případně k jeho stažení z trhu nebo z oběhu,
  • distributoři zajistí, aby v době, kdy nesou za přípravek odpovědnost, skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly jeho soulad s požadavky stanovenými tímto nařízením,
  • distributoři spolupracují s příslušnými orgány na jejich žádost na jakýchkoli opatřeních, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná přípravky, které dodali na trh. Distributoři zejména předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody přípravku s požadavky uvedenými v odstavci 2 v jazyce, kterému tento orgán snadno rozumí.

Pokud již odpovědná osoba nevybavila výrobek českým značením, pak český distributor doplňuje české značení za účelem dodržení vnitrostátního práva (tedy překládá texty vymezené v odst. 5 článku 19 nařízení do národního jazyka) a stává se tzv. distributorem z vlastního podnětu. Je nutné, aby byl takový výrobek podle článku 13 odstavec 3 nařízení registrován v evropském notifikačním portálu CPNP. Distributoři přidají záznam do již provedené notifikace v CPNP postupem uvedeným v manuálu k CPNP.

 

Doporučujeme k prostudování český (event. anglický) manuál, které se nacházejí na webové adrese: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29563/attachments/1/translations/.

 

Také je možno se po zaregistrování obrátit (v anglickém jazyce) na technickou podporu, kterou zřizuje Evropská komise, prostřednictvím webového formuláře, který naleznete po rozkliknuti posledního bodu informačního materiálu umístěného na následující webové adrese: https://webgate.ec.europa.eu/cpnp/faq/?event=faq.show.