Povinnosti akreditovaných zařízení

Vytvořeno: 2. 11. 2012 Poslední aktualizace: 2. 11. 2012

Ministerstvo zdravotnictví vydalo ve Věstníku MZČR částka 7/2012 pro zabezpečení vzdělávání v akreditovaných zařízeních metodický pokyn, který stanoví dílčí součásti dokumentace, které je nutné vést pro doložení povinností vyplývajích ze vzdělávacího programu jako jsou např. podmínky přijetí do kurzu (věk, vzdělání, zdravotní způsobilost), splnění učebního plánu a osnov jednotlivých předmětů v celém rozsahu, způsob zakončení kurzu atd, a které jsou archiválií podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 
Pozn.: K článku 3 tohoto metodického pokynu odstavce 5), písm. b) uvádíme, že akreditované zařízení není povinno archivovat doklady o získané odborné způsobilosti a kontrolovat vstupní podmínky. Akreditované zařízení kontroluje plnění průběžných podmínek příšlušného vzdělávacího programu a archivuje je.

Přílohy