Postup v případě požadavku o odvolání proti zamítnutí žádosti o členství v ERN

Vytvořeno: 4. 12. 2020 Poslední aktualizace: 7. 1. 2021

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje postup v případě požadavku poskytovatele zdravotních služeb o odvolání proti zamítnutí o členství v Evropské referenční síti.

Situace:

V rámci 1. výzvy k členství v ERN bylo v roce 2017 přijato celkem 28 pracovišť v 17 ERN (Příloha č. 1 – Stávající poskytovatel). V tomto ohledu je stávající účast našich týmů nejlepší z nových členských zemí EU13 a celkem osmá v EU28, což odráží odbornost a infrastrukturní připravenost týmů z České republiky.

Na 2. výzvu k podání žádosti o členství v ERN odpovědělo v listopadu 2019 celkem 22 českých pracovišť. Všechny žádosti byly formálně podpořeny souhlasným stanoviskem Ministerstva zdravotnictví (dále jen „Ministerstvo“) v součinnosti s Národním koordinačním centrem pro vzácná onemocněn ve FN v Motole (www.nkcvo.cz), i když problematika reálné potřeby dalších našich členů v již zastoupených ERN nebyla formálně řešena.

Z těchto 22 nových žadatelů pouze 7 aplikuje na členství v 5 dosud nezastoupených ERN (v Příloze č. 1 označeny žlutě). Evropská komise vydala doporučení týkající se obecného odhadu potřeby počtu vysoce specializovaných pracovišť ERN ve vztahu k velikosti populace v členských zemích. Toto doporučení předpokládá jedno specifické ERN centrum na cca 5-10 milionů obyvatel s tím, že je přihlédnuto k národním specifikám, geografickým podmínkám země populační prevalenci daných vzácných onemocnění a k případnému pokrytí různého spektra nemocí v rámci každé ERN.

Nové žádosti o členství v ERN procházejí přesně definovaným hodnotícím systémem stanoveným Evropskou komisí. Prvním krokem je schválení či zamítnutí žádosti na základě hodnocení odborných kvalifikací žadatele. Tento posudek tvořily tzv. Board of the Network (BoN) vytvořené v rámci jednotlivých ERN. Jednotlivá pracoviště obdržela výsledky tohoto hodnocení a v případě zamítnutí mají možnost požádat Ministerstvo o odvolání proti tomuto rozhodnutí. Tuto žádost musejí podat na Ministerstvo nejpozději do 14. 12. 2020. Pokud se Ministerstvo rozhodne podpořit dané pracoviště a oponovat názor ERN (BoN), může požádat Evropskou komisi o přehodnocení na základě předložení věcné argumentace podporující přijetí daného pracoviště do příslušné ERN. Termín pro podání této žádosti je 4. 1. 2021.

Oficiální postup dle Evropské komise je podrobně uveden v Příloze č. 2.

Vzhledem ke krátkému časovému úseku mezi termíny podání žádosti o odvolání na národní a evropské úrovni je nezbytné předem stanovit principy vypořádání případných žádostí o odvolání podaných na Ministerstvo neúspěšnými žadateli o členství v ERN.

Navrhujeme následující postup:

 1. Pokud tak neučinil v žádosti o odvolání, žadatel je vyzván k písemnému vypracování podkladů, na jejichž základě se domáhá přehodnocení posudku vydaného příslušnou ERN (BoN) – termín do 16. 12. 2020.
 2. Ministerstvem ad hoc určená komise zhodnotí adekvátnost požadavku do 31. 12. 2020.
 3. Členy této ad hoc komise Ministerstva jsou:
  1. 2 zástupci ČR v Board of Member States (tito budou v případě podání odvolání muset žádost podanou Ministerstvem obhájit na jarní schůzi BoMS v roce 2021)
  2. 1 zástupce příslušné pacientské organizace nebo tam, kde není organizace zřízena, tak zástupce České asociace pro vzácná onemocnění
  3. 1 zástupce OZP Ministerstva
  4. Odborní představitelé existujících členských pracovišť příslušné ERN (1 za každé zapojené pracoviště), pokud je v ČR na základě 1. výzvy zastoupena
 4. Argumentace předložená žadatelem bude hodnocena podle následujících parametrů:
  1. Existence zastoupení dané ERN v ČR
  2. Doložená odborná exkluzivita pracoviště pro onemocnění či věkovou skupinu pacientů, které nejsou součástí expertízy v existujících ERN centrech v ČR (např. údajem o počtu sledovaných pacientů s diagnózou příslušného vzácného onemocnění)
  3. Potřeba geografického pokrytí vysoce specializované péče o pacienty s daným vzácným onemocněním
  4. Nezbytnost regionálního zastoupení u relativně častějších vzácných onemocnění, nebo komplementarita péče o dětské versus dospělé pacienty s daným onemocnění nebo diagnostickou skupinou

Přílohy