Poskytování a úhrada zdravotní péče

Vytvořeno: 7. 1. 2021 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

V souladu s Dohodou o vystoupení i Dohodou o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím (dále jen „Dohoda“), která nabyla prozatímní platnosti dne 1. ledna 2021 a vstoupila oficiálně v platnost dne 1. května 2021, den po uveřejnění v Úředním věstníku EU, byla upravena i oblast poskytování a úhrady zdravotní péče. Dohoda upravuje danou oblast v rámci problematiky koordinace sociálního zabezpečení. Dosud aplikovatelná tzv. koordinační nařízení (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a jeho prováděcí předpis č. 987/2009) již nebudou nadále použitelná v rámci nastavení bilaterálního vztahu mezi EU a Spojeným královstvím v celém rozsahu.

V obecné části Dohody je stanoveno, že členské státy a Spojené království budou mít právo účtovat si „zdravotní poplatek“ (health fee) podle národní legislativy, a to v souvislosti se žádostí o povolení k pobytu, práci či k bydlišti na území tohoto státu.

Dohoda garantuje právo na poskytnutí zdravotních služeb v rozsahu dle národních předpisů státu bydliště osobám (a nezaopatřeným rodinným příslušníkům), které jsou pojištěny v systému druhé smluvní strany. Takové osoby mají nárok na věcné dávky i při pobytu na území příslušného státu. Na základě textace Dohody je také možno čerpat nezbytné věcné dávky, a to po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (či jiného nárokového dokladu), jakož i plánované léčení. Dohoda obsahuje i pravidla pro náhradu nákladů mezi institucemi zdravotního pojištění (plná náhrada nákladů za zdravotní služby poskytnuté jménem příslušné instituce, v jakékoliv situaci).

Více informací naleznete na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění.