Poruchy příjmu potravy – centrum Anocen

Vytvořeno: 28. 3. 2023 Poslední aktualizace: 28. 3. 2023

Poruchy příjmu potravy jsou onemocnění, která se v populaci vyskytují stále častěji. Alarmující je zejména snižující se věková hranice nemocných a nelze opomenout ani dopad pandemie Covid-19, která výrazně přispěla ke zhoršení psychického zdraví, a to zejména u dětí.

V dnešní době velkého nedostatku psychiatrů, psychologů, nutričních terapeutů je téměř nemožné získat kvalitní včasnou péči zaměřenou na toto onemocnění. Na  tento nedostatek reaguje projekt „Rodinná terapie jako způsob řešení poruch ve výživě”. V roce 2022 tak vzniklo Centrum pro psychoterapii a výživu Anocen financováno z programu Zdraví z Fondů EHP.

Centrum Anocen pracuje s dětskými klienty a jejich rodinami. Při práci s klienty využívá metod rodinné terapie a je propojeno s ostatními specialisty, jako je nutriční terapeut a specialista na pohybové aktivity. Centrum tak poskytuje klientům multioborový přístup, s klientem se pracuje uceleně dle jeho potřeb k zajištění kvalitní péče.

Rodiny vstupují do projektu dle jejich potřeb bez nutnosti lékařského doporučení.  První kontakt probíhá zpravidla telefonicky s asistentkou projektu. Ta v rámci svých kompetencí zjišťuje základní informace, případně vyslechne stručný příběh rodiny. Následně zařazuje relevantní případy do seznamu pacientů, spravuje diář všech odborníků a jako první objednává novou rodinu případně může doporučit další relevantní služby. První konzultace probíhá vždy u rodinného terapeuta. Ten provede základní zmapování aktuální situace a společně s rodinou plánuje průběh spolupráce jako např. frekvenci setkávání, typ terapie (kdo bude převážně docházet), apod.

V závislosti na vývoji léčby jsou využívány terapie dalších odborníků, jako je nutriční terapie nebo pohybová terapie a relaxace. Z hlediska nutriční terapie se u anorexie nejedná pouze o nedostatečný energetický příjem, ale často také o velice chudý jídelníček s nízkou pestrostí konzumovaných potravin. Striktní selekce potravin je v některých případech schovávána za „zdravou stravu“ a může se jednat o jinou, méně známou poruchu příjmu potravy, nazývanou ortorexie představující závislost na zdravém životním stylu.

Charakteristickým znakem klientů s poruchami příjmu potravy je neustálý neklid nebo nutkání k pohybu. Vnímání vlastních tělesných stimulů je zkresleno, klient již nemá normální pocit hladu, sytosti ani únavy. Nedokáže odhadnout správnou míru pohybu. Cílem pohybové terapie je přeměnit anorektickou aktivitu v kontrolovanou formu pohybu. Tato terapie je v úzkém propojení s nutriční terapii, co vyžaduje vzájemnou spolupráci odborníků. 

Léčba klientů je odborně i časově velice náročná a vyžaduje vysokou odbornost a spolupráci všech zainteresovaných terapeutů. Centrum poskytlo léčbu už řadě spokojených klientů, co svědčí o efektivitě zvoleného přístupu. Tento přístup  má i své stinné stránky. Někteří klienti vyžadují dlouhodobou péči, často spojenou s hospitalizací v nemocnici. Tyto klienty není možné z léčby vynechat nebo urychlit jejich léčbu, aby byl minimalizován relaps nemoci. Kapacita centra se tím snižuje, v současnosti máme na čekací listině 18 klientů.

 Kromě přímé práce s klienty jsou v rámci projektu realizovány jednou měsíčně rodičovské skupiny a jsou určeny pouze pro rodiče či zákonné zástupce dětských klientů. Jedná se o neformální setkání s rodinným terapeutem, kde lze sdílet zkušenosti a strasti rodin s nemocným dítětem. Jsou zde probírána různá témata, jak například zlepšit rodičovské kompetence a stát se tak podpůrným článkem rodinné terapie. K realizaci těchto rodičovských skupin nás vedla jejich existence na straně našeho partnera – Norské organizace Spiseforstyrrelsesforeningen, která se tématu poruch příjmu potravy dlouhodobě věnuje. V této organizaci jsou rodičovské skupiny úspěšně realizovány. V našem případě je však účast výrazně nižší, než byla očekávána v rámci projektu.

Po více jak roce fungování centra Anocen lze zkonstatovat, že povědomí o projektu je už celkem široké. Jako každý začínající projekt se ani zde nevyhneme chybám. Chyby se však mají řešit a tak např. nedostatečnou kapacitu centra se snažíme řešit hledáním dalších vysoce vzdělaných odborníků. To je samo o sobě velmi náročné.

Centrum pro psychoterapii a výživu Anocen si za dobu své existence vybudovalo dobré jméno a v tomto trendu chceme i nadále pracovat.

Projekt: Rodinná terapie jako způsob řešení poruch ve výživě, ZD-MGS1-013

Příjemce: Centrum podpory zdraví z.ú.

Anocen • Centrum podpory zdraví (cepoz.cz)