Pokyny k zajištění doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 10. a 11. ledna 2014 ve volebním obvodu č. 80 se sídlem ve Zlíně, případné II. kolo doplňovacích voleb ve dnech 17. a 18. ledna 2014

Vytvořeno: 16. 12. 2013 Poslední aktualizace: 16. 12. 2013

Na základě zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), se uskuteční ve dnech 10. a 11. ledna 2014 doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“) ve volebním obvodu č. 80 se sídlem ve Zlíně, případné II. kolo doplňovacích voleb ve dnech 17. a 18. ledna 2014).

V souvislosti s volbami vzniká povinnost vedoucím pracovníkům lůžkových zdravotnických zařízení zajistit řádný průběh voleb pro voliče, kteří z důvodu hospitalizace nemohou realizovat své volební právo v místě svého trvalého pobytu.

Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů. Stálý seznam voličů vede podle § 28 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, obecní úřad, městský úřad, úřad městyse, magistrát územně nečleněného statutárního města, úřad městské části nebo městského obvodu územně nečleněného statutárního města (dále jen obecní úřad) pro voliče, kteří jsou v této obci/městské části (obvodu) přihlášeni k trvalému pobytu.

Pro účely doplňovacích voleb do Senátu mohou být voliči zapsáni také ve zvláštním seznamu voličů podle § 6 zákona o volbách do Parlamentu. Zvláštní seznam voličů vede rovněž obecní úřad, v tomto případě ve smyslu § 6 odst. 1 písm. b) zákona o volbách do Parlamentu, pro voliče, kteří jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, umístěném v obci, v územně členěných statutárních městech v obvodu městské části nebo městského obvodu, a kteří z důvodu pobytu v tomto zařízení nemohou volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů jsou zapsáni. Do tohoto zvláštního seznamu však mohou být zapsáni pouze voliči, kteří pobývají v nemocnici nebo v obdobném ústavu a zařízení, které se nachází ve volebním obvodu č. 80 se sídlem ve Zlíně, kde jsou doplňovací volby do Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu jsou tito voliči přihlášeni k trvalému pobytu.

Každý volič před hlasováním musí prokázat svoji totožnost a státní občanství České republiky, a to platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem.

Údaje o voličích (rozsah a formální náležitosti viz vzor Nahlášení k zapsání do zvláštního seznamu voličů), kteří projeví zájem být zapsáni do zvláštního seznamu voličů, předá vedení příslušného zdravotnického zařízení obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů před začátkem hlasování (3. ledna 2014 do 14,00 hod.); tyto údaje mohou být dle potřeby aktualizovány, avšak není možno do seznamu zapisovat další voliče.

Po nahlášení voliče do zvláštního seznamu voličů zašle v souladu s § 6 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu vedení lůžkového zdravotnického zařízeni ve spolupráci s obecním úřadem, který vede zvláštní seznam voličů, obecnímu úřadu v obci, kde je občan zapsán do stálého seznamu voličů, potvrzení o tom, že tento volič byl nahlášen k zápisu do zvláštního seznamu voličů. Volič může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů.

V případě, že si volič pro účely doplňovacích voleb do Senátu vyřídil voličský průkaz a ve dny voleb bude hospitalizován v nemocnici nebo obdobném zdravotnickém zařízení, může na tento voličský průkaz v této nemocnici nebo v tomto obdobném zdravotnickém zařízení hlasovat za předpokladu, že se toto zařízení nachází ve volebním obvodu č. 80 se sídlem ve Zlíně, kde jsou doplňovací volby do Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu. Hlasování v těchto zdravotnických zařízeních zajistí okrsková volební komise, v jejímž územním obvodu se dotčené zařízení nachází, a to po předchozím požádání buď příslušného obecního úřadu, v jehož správním obvodu se zdravotnické zařízení nachází, nebo ve dny voleb příslušné okrskové volební komise, a to nejlépe prostřednictvím vedení příslušného zdravotnického zařízení.

Volič, který je hospitalizován ve zdravotnickém zařízení, které se nachází na území volebního okrsku, v němž je přihlášen k trvalému pobytu, může požádat v souladu s § 19 odst. 7 zákona o volbách do Parlamentu, obecní úřad nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat přímo ve zdravotnickém zařízení do přenosné volební schránky, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 8. ledna 2014 od 16,00 hodin, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva. Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, a není zapsán ve zvláštním seznamu voličů nebo nemá voličský průkaz anebo nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice nebo obdobné zdravotnické zařízení nachází, nemůže okrsková volební komise umožnit hlasování.

Shrnutí úkolů pro vedení zdravotnických zařízení:

  1. zajistit spolupráci s obecním úřadem, projednat specifické podmínky zajištění voleb,
  2. zajistit rozpis služeb tak, aby zaměstnancům zdravotnického zařízení bylo umožněno hlasovat v místě trvalého bydliště,
  3. informovat o organizaci a průběhu voleb všechny pacienty (vhodný postup je např. distribuce písemné informace pro pacienty; v takovém případě je nutno zajistit, aby byli s možnostmi realizace svého volebního práva řádně seznámeni i pacienti, jejichž zdravotní stav neumožňuje čtení nebo pochopení takto podané informace),
  4. umožnit pacientům, kterým to dovoluje jejich zdravotní stav, aby hlasovali v místě trvalého pobytu,
  5. poučit pacienty o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, umožnit a zprostředkovat jim nahlášení do zvláštního seznamu voličů, vč. zajištění dostatečného počtu formulářů „Nahlášení“,
  6. zajistit, aby údaje potřebné k zapsání do zvláštního seznamu voličů byly předány obecnímu úřadu nejpozději do 3. ledna 2014 do 14,00 hod.,
  7. ve spolupráci s obecním úřadem zaslat potvrzení o zapsání voliče do zvláštního seznamu voličů obecnímu úřadu obce, v níž je občan zapsán ve stálém seznamu voličů,
  8. pro pacienty – voliče, kterým zdravotní stav nedovoluje, aby byli propuštěni z ošetřování, a přitom nejsou upoutáni na lůžko, zajistit vhodně upravenou místnost pro uskutečnění voleb se zvláštním ohledem na zajištění tajnosti hlasování,
  9. informovat obecní úřad, případně ve dnech voleb okrskovou volební komisi, že ve zdravotnickém zařízení jsou hospitalizováni pacienti – voliči mající zájem a splňující předpoklady hlasování prostřednictvím přenosné schránky.

 

Přílohy