Pokyny k vyúčtování a finančnímu vypořádání neinvestičních a investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2022 – projekty AZV

Vytvořeno: 9. 12. 2022 Poslední aktualizace: 9. 12. 2022

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pokyny pro vyúčtování a finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2022 – účelová podpora na projekty Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZV). Projekty mají označení 17-xxxxxA, NV18-0x-xxxxx, NV19-0x-xxxxx, NU20(J)-0x-xxxxx, NU21(J)-0x-xxxxx, NU22(J)-0x-xxxxx nebo NU-x-xxx (projekty z VES COVID).

Podklady budou zasílány do datových schránek příjemců Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR a jejich součástí bude Průvodní dopis a Pokyny k vyúčtování a finančnímu vypořádání dotací za rok 2022 – projekty AZV, které naleznete také v příloze tohoto článku, včetně tří formulářů Vyúčtování a finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2022, Rozpis vyúčtování po jednotlivých projektech AZV – běžící projekty a Rozpis vyúčtování po jednotlivých projektech AZV – ukončené projekty.

Vyplněné formuláře zašlete emailem (tedy v el. verzi bez podpisu, nikoliv scan) na info@azvcr.cz (Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10) nejpozději do 7. února 2023.

Zároveň je třeba zaslat Ministerstvu zdravotnictví všechny vyplněné formuláře na emailovou adresu: veda@mzcr.cz (v el. verzi bez podpisu, nikoliv scan) a v tištěné podobě s originálními podpisy odpovědných osob poštou, do datové schránky nebo osobně na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha 2, k rukám Mgr. et Mgr. Martiny Rzehulkové. Vše opět nejpozději do 7. února 2023.

Příjemce vždy dle přiložených Pokynů zašle avízo o vrácení finančních prostředků z účelové podpory MZ doložené výpisem z banky, a to emailem (scan) na adresu: veda@mzcr.cz.

Upozornění:

  • Ve formulářích uvádějte vyčerpané a vrácené finance bez zaokrouhlení v haléřových částkách (dle účetního systému dané organizace).

Nespotřebované finanční prostředky je nutné vrátit na tyto účty MZ vedené u ČNB:

1) č. 19-0002528001/0710 – v případě vratky nespotřebovaných účelově určených prostředků u běžících projektů,

2) č. 6015-0002528001/0710 – v případě vratky u projektů ukončených k 31. 12. 2022.

Na účet MZ musí být vrácené prostředky bezpodmínečně poukázány nejpozději do 15. února 2023 (tento den je nejzazším dnem odeslání vratky z účtu příjemce).

  

Kontakty:
Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10, info@azvcr.cz

 
Ministerstvo zdravotnictví, Oddělení VLP/1, Mgr. et Mgr. Martina Rzehulková, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, e-mail: veda@mzcr.cz

Přílohy