Pokyny k vypracování Dílčích zpráv za rok 2016

Vytvořeno: 8. 12. 2016 Poslední aktualizace: 8. 12. 2016

Projekty, jejichž řešení bylo schváleno na dobu delší než 1 rok, jsou každý rok hodnoceny prostřednictvím odborných poradních orgánů (nově odborných hodnotících panelů Agentury pro zdravotnický výzkum ČR – AZV) formou Dílčích (dříve průběžných) zpráv o řešení projektu.

Jedná se o stručný přehled splněných jednotlivých cílů za uplynulý rok a informace o čerpání účelové podpory.

Pokyny k vyplnění Dílčí zprávy najdete v příloze tohoto článku (viz příloha Pokyny pro vyplnění Dílčí zprávy za rok 2016_projekty AZV řešené dle Zadávací dokumentace VES 2015 a VES 2016) a v příslušné Zadávací dokumentaci.

Dílčí zpráva se předkládá za projekt jako celek a obsahuje i údaje týkající se části projektu řešené dalším účastníkem.

Formuláře Dílčí zprávy jsou dostupné výhradně na internetových stránkách poskytovatele ve webové aplikaci GRIS na adrese www.gris.cz. Upozorňujeme příjemce, že formuláře Dílčích zpráv jsou odlišné podle toho, v jaké soutěži byly projekty přijaty k podpoře (VES 2015 nebo VES 2016). Věnujte prosím pozornost přiloženým Pokynům.

Dílčí zpráva musí být vytvořena aplikací a zaslána prostřednictvím datové zprávy s názvem „AZV – DZ“ do datové schránky Grantové agentury České republiky s identifikátorem „ntq92qs“. Dílčí zpráva bude po finalizaci opatřena kvalifikovaným systémovým certifikátem aplikace, takže již nesmí být nijak upravována. Přílohy k Dílčí zprávě se vkládají přímo do aplikace v elektronické podobě (scan), datovou schránkou se pak neodesílají. Velikost všech vložených příloh dohromady může být max. 10 MB.

Dílčí zprávy za rok 2016 administrují zaměstnanci kanceláře Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, na které se můžete obracet v případě nejasností. Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách AZV ČR.

Termín odevzdání Dílčí zprávy je do 16. ledna 2017

Přílohy