Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních/investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2017 – projekty AZV – nová informace!

Vytvořeno: 19. 12. 2017 Poslední aktualizace: 19. 12. 2017

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pokyny pro vyúčtování a vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2017 – účelová podpora na projekty Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZV). Projekty mají označení 15-xxxxxA, 16-xxxxxA nebo 17-xxxxxA.

V souladu s právním stanoviskem Ministerstva zdravotnictví k vyhlášce č. 435/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) bude vyúčtování a vrácení nespotřebovaných prostředků z neinvestičních a investičních dotací poskytnutých na projekty Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZV) v roce 2017 provedeno obdobným způsobem jako v předchozích letech i u neukončených projektů, a to v souladu s uzavřenými smlouvami a vydanými rozhodnutími o poskytnutí účelové podpory na řešení projektů AZV.

Podklady budou zasílány do datových schránek příjemců Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR a jejich součástí bude Průvodní dopis a Pokyny k vyúčtování, které naleznete také v příloze tohoto článku, včetně formulářů Vyúčtování a vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2017 a Rozpis vyúčtování po jednotlivých projektech AZV.

Vyplněné formuláře zašlete emailem (tedy v el. verzi bez podpisu, nikoliv scan) na info@azvcr.cz (Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10) nejpozději do 5. února 2018.

Zároveň je třeba zaslat Ministerstvu zdravotnictví oba vyplněné formuláře na emailovou adresu: veda@mzcr.cz (v el. verzi bez podpisu, nikoliv scan) a v tištěné podobě s originálními podpisy pracovníků odpovědnými za zpracování a správnost dat poštou nebo osobně na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha 2, k rukám Mgr. Lenky Krafkové. Vše opět nejpozději do 5. února 2018.

Příjemce vždy dle přiložených Pokynů zašle avízo o vrácení finančních prostředků z účelové podpory MZ doložené výpisem z banky, a to emailem (scan) na adresu: veda@mzcr.cz.

Upozornění:

  • Ve formulářích uvádějte vyčerpané a vrácené finance bez zaokrouhlení v haléřových částkách (dle účetního systému dané organizace).

Nespotřebované finanční prostředky je nutné vrátit na příjmový účet Ministerstva zdravotnictví č. 19-0002528001/0710 u České národní banky nejpozději do 15. února 2018 (tento den je nejzazším dnem odeslání vratky z účtu příjemce).

Pokud jste již nespotřebované prostředky vrátili na účet cizích prostředků MZ podle uzavřené smlouvy nebo vydaného rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu AZV a podle pokynů zveřejněných v prosinci 2017, považujte Vaši povinnost odvodu za splněnou.

Kontakty:
Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10, info@azvcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví, Oddělení VLP/1, Mgr. Lenka Krafková,  Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, e-mail: veda@mzcr.cz  

Přílohy