Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních/investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2016 – projekty AZV

Vytvořeno: 20. 12. 2016 Poslední aktualizace: 20. 12. 2016

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pokyny pro finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2016 – účelová podpora na projekty Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZV). Projekty mají označení 15-xxxxxA nebo 16-xxxxxA.

Podklady budou zasílány do datových schránek příjemců Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR a jejich součástí bude Průvodní dopis a Pokyny k finančnímu vypořádání, které naleznete také v příloze tohoto článku, včetně formulářů Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2016 a Finanční vypořádání podle vyhlášky č. 367/2015 Sb.

Vyplněné formuláře zašlete emailem (tedy v el. verzi bez podpisu, nikoliv scan) na info@azvcr.cz (Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10) nejpozději do 1. února 2017.

Zároveň je třeba zaslat Ministerstvu zdravotnictví oba vyplněné formuláře na emailovou adresu: veda@mzcr.cz (v el. verzi bez podpisu, nikoliv scan) a v tištěné podobě s originálními podpisy pracovníků odpovědnými za zpracování a správnost dat poštou nebo osobně na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha 2, k rukám Mgr. Lenky Krafkové. Vše opět nejpozději do 1. února 2017.

Příjemce vždy dle přiložených Pokynů zašle avízo o vrácení finančních prostředků z účelové podpory MZ doložené výpisem z banky, a to emailem (scan) na adresu: veda@mzcr.cz.
 

Upozornění:

  • Ve formulářích uvádějte vyčerpané a vrácené finance bez zaokrouhlení v haléřových částkách (dle účetního systému dané organizace).

Nespotřebované finanční prostředky je nutné vrátit na účet cizích prostředků Ministerstva zdravotnictví č. 6015-2528001/0710 u České národní banky nejpozději do 15. února 2017.
 

Kontakty:
Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10, info@azvcr.cz
Ministerstvo zdravotnictví, Oddělení VLP/1, Mgr. Lenka Krafková,  Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, e-mail: veda@mzcr.cz  

Přílohy