Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních/investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2015 – IGA MZ a AZV

Vytvořeno: 4. 1. 2016 Poslední aktualizace: 4. 1. 2016

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pokyny pro finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2015 – účelová podpora na projekty Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví (IGA MZ) a Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZV).

Ministerstvo zdravotnictví si dovoluje požádat příjemce účelové podpory o spolupráci při vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2015.

Prosíme, aby příjemci účelové podpory rozdělili dotace podle projektů na:
1) ukončené projekty IGA MZ s reg. č. NT/xxxxx
2) nové projekty AZV s reg. č. 15-xxxxxA (resp. NV 15-xxxxxA)

a postupovali následovně:

1) ukončené projekty IGA MZ s reg. č. NT/xxxxx

Podklady budou zasílány poštou na nosiči CD ROM společností GraSeS, s.r.o. a jejich součástí bude Průvodní dopis a Pokyny k finančnímu vypořádání, které naleznete také v příloze tohoto článku, včetně formuláře Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2015 a Finanční vypořádání podle § 7 vyhl. č. 52/2008 Sb., které budou součástí Avíza o uskutečněné platbě s doloženým výpisem z banky (jestliže vracíte nevyčerpané finance) zaslaného MZ ČR.

Vyplněný soubor (formuláře) zašlete na novém nosiči CD ROM dle „Pokynů“ (viz příloha) na adresu společnosti GraSeS s.r.o. nejpozději do 1. února 2016.

Avízo – formulář Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2015, výpis z banky, pokud vracíte nespotřebované finanční prostředky a formulář Finanční vypořádání podle § 7 vyhl. č. 52/2008 Sb. zašlete také dle „Pokynů“ na e-mailovou a poštovní adresu Ministerstva zdravotnictví nejpozději do 1. února 2016 k rukám Mgr. Lenky Krafkové.

Upozornění:

• Ve formulářích „Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2015“, „Finanční vypořádání podle § 7 vyhl. č. 52/2008 Sb.“ a „Vypořádání účelových FP jednotlivých projektů za rok 2015“ uvádějte vyčerpané a vrácené finance bez zaokrouhlení v haléřových částkách (dle účetního systému dané organizace).

• Ve formuláři „Čerpání uznaných nákladů projektů IGA MZ reg. č. NT/xxxxx v roce 2015“ a „Věcná specifikace čerpaných uznaných nákladů projektu NT/xxxxx za rok 2015“ uvádějte vyčerpané a vrácené finance zaokrouhlené na koruny z důvodu nahrávání těchto dat do systému Grant a následnému elektronickému předávání do informačního systému CEP (centrální evidence projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), který požaduje uvádění finančních prostředků bez desetinných čísel.

 

2) nové projekty AZV s reg. č. 15-xxxxxA (resp. NV 15-xxxxxA)

Podklady budou zasílány do datových schránek příjemců Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR a jejich součástí bude Průvodní dopis a Pokyny k finančnímu vypořádání, které naleznete také v příloze tohoto článku, včetně formuláře Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2015 a Finanční vypořádání podle § 7 vyhl. č. 52/2008 Sb.

Vyplněné formuláře zašlete emailem (tedy v el. verzi bez podpisu, nikoliv scan) na info@azvcr.cz (Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10) nejpozději do 1. února 2016.

Zároveň je třeba zaslat Ministerstvu zdravotnictví oba vyplněné formuláře na emailovou adresu: veda@mzcr.cz (v el. verzi bez podpisu, nikoliv scan) a v tištěné podobě s originálními podpisy pracovníků odpovědnými za zpracování a správnost dat poštou nebo osobně na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha 2, k rukám Mgr. Lenky Krafkové. Vše opět nejpozději do 1. února 2016.

Příjemce vždy dle přiložených Pokynů zašle avízo o vrácení finančních prostředků z účelové podpory MZ doložené výpisem z banky, a to emailem (scan) na adresu: veda@mzcr.cz.

Upozornění:

• Ve formulářích uvádějte vyčerpané a vrácené finance bez zaokrouhlení v haléřových částkách (dle účetního systému dané organizace).

 

Nespotřebované finanční prostředky (týká se všech projektů) je nutné vrátit na účet cizích prostředků Ministerstva zdravotnictví č. 6015-2528-001/0710 u České národní banky nejpozději do 15. února 2016.

Kontakty:
GraSeS, s.r.o., Ječná 39a, 120 00 Praha 2
e-mail: info@grases.cz, dagmar.maierova@grases.cz

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10, info@azvcr.cz
 
Ministerstvo zdravotnictví, Oddělení VLP/1, Mgr. Lenka Krafková,  Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, e-mail: veda@mzcr.cz   

Přílohy