Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních/investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2014 – IGA MZ

Vytvořeno: 6. 1. 2015 Poslední aktualizace: 6. 1. 2015

 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pokyny pro finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2014. Podklady budou zasílány poštou na nosiči CD ROM společností GraSeS, s.r.o. a jejich součástí bude Průvodní dopis a Pokyny k finančnímu vypořádání, které naleznete také v příloze tohoto článku, včetně formuláře Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2014 a Finanční vypořádání podle § 7 vyhl. č. 52/2008 Sb., které budou součástí Avíza o uskutečněné platbě s doloženým výpisem z banky (jestliže vracíte nevyčerpané finance) zaslaného MZ ČR.

Vyplněný soubor (formuláře) zašlete na novém nosiči CD ROM dle „Pokynů“ (viz příloha) na adresu společnosti GraSeS s.r.o. nejpozději do 30. ledna 2015.

Avízo – formulář Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2014, výpis z banky, pokud vracíte nespotřebované finanční prostředky a formulář Finanční vypořádání podle § 7 vyhl. č. 52/2008 Sb. zašlete také dle „Pokynů“ na e-mailovou a poštovní adresu Ministerstva zdravotnictví nejpozději do 30. ledna 2015 k rukám Mgr. Lenky Krafkové.

Nespotřebované finanční prostředky je nutné vrátit na účet cizích prostředků Ministerstva zdravotnictví č. 6015-2528-001/0710 u České národní banky nejpozději do 15. února 2015.

Upozornění:

  • Ve formulářích „Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2014“, „Finanční vypořádání podle § 7 vyhl. č. 52/2008 Sb.“ a „Vypořádání účelových FP jednotlivých projektů za rok 2014“ uvádějte vyčerpané a vrácené finance bez zaokrouhlení (dle účetního systému dané organizace, v haléřových částkách).
  • Ve formuláři „Čerpání uznaných nákladů projektů IGA MZ reg. č. xxxx v roce 2014“
    a „Věcná specifikace čerpaných uznaných nákladů projektu xxxx za rok
    2014“ uvádějte vyčerpané a vrácené finance zaokrouhlené na koruny z důvodu nahrávání těchto dat
    do systému Grant a následnému elektronickému předávání do informačního systému CEP (centrální evidence projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), který požaduje uvádění finančních prostředků bez desetinných čísel.

Kontakty:
GraSeS, s.r.o., Ječná 39a, 120 00 Praha 2
e-mail: info@grases.cz, dagmar.maierova@grases.cz
 
Ministerstvo zdravotnictví, Oddělení VLP/1, Mgr. Lenka Krafková,  Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, e-mail: veda@mzcr.cz

Přílohy