Podpora zdravotnictví z Národního plánu obnovy

Vytvořeno: 21. 10. 2021 Poslední aktualizace: 20. 4. 2022

Cílem Národního plánu obnovy je nastartování ekonomiky po pandemii covid-19. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika žádá o schválení finančního balíčku z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF), který byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 dne 12. 2. 2021. Pro Českou republiku bylo vyčleněno cca 179 mld. Kč, z čehož část finančních prostředků by měla směřovat právě do zdravotnictví, a to v objemu cca 12,441 mld. Kč.

Základem Národního plánu obnovy je 6 pilířů, které jsou rozdělené na tzv. komponenty. Komponenty obsahují konkrétní reformy a investiční akce.

Základní pilíře Národního plánu obnovy:

  1. Digitální transformace
  2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice
  3. Vzdělávání a trh práce
  4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID 19
  5. Výzkum, vývoj a inovace
  6. Zdraví a odolnost obyvatelstva

Ministerstvo zdravotnictví je v rámci pilíře „Zdraví a odolnost obyvatelstva“ vlastníkem komponent 6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče a 6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče.

Cílem komponenty 6.1 je posílení odolnosti systému zdravotnictví prostřednictvím investic do zdravotnické infrastruktury a optimalizace vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti akutní péče, dále pak rozvoj diagnostické péče, rozvoj nejmodernější péče a rozvoj rehabilitační péče po krizových stavech.

Cílem komponenty 6.2 je pomocí reforem a investic přispět ke zvýšení odolnosti systému onkologické prevence a péče. Tento systém bude dlouhodobě zatížen negativními dopady pandemie 
COVID-19, proto je cílem jeho adaptace na budoucí krize a očekávatelný nárůst incidence nádorů a jejich pokročilých forem.

Přehled komponent NPO – Ministerstvo zdravotnictví ČR vlastník komponenty

Vlastník komponenty

Název komponenty

Aktivita

MZ

6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče

6.1.1.0 Optimalizace systému vzdělávání

6.1.1.1 Vznik simulačního centra intenzivní medicíny

6.1.2 Rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech

6.1.3 Vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny

MZ

6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče

6.2.1 Národní onkologický program ČR – NOP ČR 2030

6.2.2 Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů

6.2.3 Vybudování Českého onkologického institutu

6.2.4 Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče

6.2.5 Vznik a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči v Masarykově onkologickém ústavu

 

Ministerstvo zdravotnictví je věcným garantem komponent 1.1 Digitální služby občanům a firmám a 1.2 Digitální systémy veřejné správy.

Cílem komponenty 1.1 je poskytnout občanům a firmám uživatelsky přívětivé digitální nástroje a služby pro komunikaci se státem jako celkem i jeho jednotlivými složkami.

Cílem komponenty 1.2 je vytvořit propojený datový fond a eGovernement Service Bus jako základní prvek pro vysoce bezpečné sdílení infrastruktury, služeb a dat. Vytvoření komplexně digitalizovaných – bezpapírových úřadů. Komponenta zároveň zcela naplňuje Doporučení 2020/2021 v oblasti digitální transformace vnitřního chodu úřadů.

Přehled komponent NPO – Ministerstvo zdravotnictví ČR věcný garant

Vlastník komponenty

Název komponenty

Aktivita

MV

1.1 Digitální služby občanům a firmám

1.1.2 Služby elektronického zdravotnictví

MV

1.2 Digitální systémy veřejné správy

1.2.2 Budování a rozvoj systémů podporujících elektronizaci zdravotnictví

1.2.5 Kybernetická bezpečnost

 

Vaše dotazy týkající se Národního plánu obnovy zasílejte na adresu: npo@mzcr.cz.

Podrobné informace ohledně Národního plánu obnovy naleznete na webových stránkách: www.planobnovycr.cz.