Podpis Dodatkového protokolu o genetickém testování pro zdravotní účely

Vytvořeno: 30. 10. 2017 Poslední aktualizace: 30. 10. 2017

 

Dodatkový protokol o genetickém testování pro zdravotní účely sjednaný k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny podepsal dne 24. 10. 2017 při příležitosti Konference k 20. výročí Úmluvy velvyslanec a stálý představitel ČR při Radě Evropy, Emil Ruffer (více zde). Učinil tak na základě usnesení vlády ČR č. 593 ze dne 21. srpna 2017.

Dodatkový protokol rozšiřuje a upřesňuje Úmluvu v souvislosti s genetickým testováním prováděným pro zdravotní účely. Cílem Dodatkového protokolu je vymezit a chránit základní práva jedinců při genetickém testování pro zdravotní účely.

Dodatkový protokol bude v ČR sloužit jako jeden ze stěžejních právně závazných dokumentů k zajištění co nejvyššího právního standardu ochrany provádění genetických testů.

Dodatkový protokol byl ratifikován zatím čtyřmi členskými státy Rady Evropy – Moldavskem, Černou Horou, Norskem a Slovinskem – nevstoupil však v platnost. Podmínkou vstupu Dodatkového protokolu v platnost je jeho ratifikace pěti státy, z toho alespoň čtyřmi členskými státy Rady Evropy. Ratifikací Dodatkového protokolu Českou republikou vstoupí Dodatkový protokol v platnost.

Dodatkový protokol spadá do kategorie prezidentských smluv a z toho důvodu bude před ratifikací prezidentem ČR předložen k vyslovení souhlasu oběma komorám Parlamentu ČR. Proces ratifikace by měl být završen v první polovině roku 2018. Po svém vstupu v platnost a publikaci ve Sbírce mezinárodních smluv se v souladu s článkem 10 Ústavy stane součástí českého právního řádu a bude mít aplikační přednost před zákonnou úpravou.

 

Přílohy