Podmínky účasti, finanční mechanismy

Vytvořeno: 18. 1. 2009 Poslední aktualizace: 18. 1. 2009

Programu se mohou, podle druhu finančního mechanismu, účastnit organizace a instituce veřejného sektoru, nevládní organizace, univerzity a výzkumné ústavy a také soukromé společnosti.

Podle typu akce se prostřednictvím příslušného finančního mechanismu přiděluje finanční příspěvek.  Pravidla přidělování a využití příspěvků detailně vymezuje pracovní plán, který je zveřejňován obvykle začátkem kalendářního roku. 

Z hlediska právního zajištění účasti na programu se jedná o dvoustranný vztah mezi Evropskou komisí a konečným příjemcem, resp. nositelem projektu, kdy veškerá práva a povinnosti konečného příjemce k danému projektu jsou řešena ve smlouvě a v souvisejících právních dokumentech.

S výjimkou specifických tendrů je základním principem programu spolufinancování, kdy Evropská komise přispěje na projekt určitou částkou. Maximální výše příspěvku zpravidla nepřesahuje 60% celkových nákladů, ve výjimečných případech však může být i vyšší (až 80%).

Mezi další podmínky účasti patří, že podpořená akce nesmí vést k zisku a veškeré výdaje lze uplatnit až po podpisu smlouvy.

Finanční příspěvky lze získat v rámci těchto mechanismů:

  • finanční příspěvek na projekty  

O příspěvek může požádat jakákoli organizace (z veřejného i neveřejného sektoru), která sídlí v jedné ze zemí, jež se mohou programu účastnit. Na základě zveřejnění výzvy mohou předkládat návrhy v souladu s  pracovním plánem pro příslušný rok. Návrhy musí mít „evropskou“ přidanou hodnotu a být inovativní.

Délka projektu by neměla přesáhnout tři roky. Vzhledem k předkládanému mezinárodnímu charakteru by měl zahrnovat více organizací z různých zemí (spolu s hlavním žadatelem by se projektu měl účastnit minimálně jeden další přidružený partner z jiné země).

Projekty jsou předkládány ve formě pracovních balíčků, přičemž hlavní žadatel zodpovídá především za jeho koordinaci a ostatní partneři za realizaci jednoho nebo více pracovních balíčků.

Více informací na stránkách EAHC (anglicky) zde.

  • finanční příspěvek na konference

O příspěvek mohou žádat jednotlivé instituce z veřejného sektoru, orgány státní správy a samosprávy, univerzity, či nevládní organizace, které sídlí v jedné ze zemí, jež se mohou programu účastnit. Cíle konference musí být v souladu minimálně s jedním z cílů pracovního plánu pro příslušný rok. Konference musí mít evropskou dimenzi, tj. musí se jí účastnit minimálně 10 zemí, jež se mohou programu účastnit a nesmí generovat zisk.

Délka akce, tj. příprava a organizace konference, by neměla přesáhnout 12 měsíců.

Více informací na stránkách EAHC (anglicky) zde.

  • finanční příspěvek na provoz nevládních organizací a specializovaných sítí (granty na provozní náklady)

Jedná se o příspěvek na základní provoz a další rozvoj činnosti během jednoho roku. Činnost příslušného žadatele musí rozvíjet politiku veřejného zdraví na evropské úrovni, resp. některý z cílů programu. 

O příspěvek mohou žádat pouze nezávislé neziskové nevládní organizace, které mají své členy minimálně v polovině členských států EU (pokud možno rovnoměrně geograficky rozmístěných v rámci EU).

Více informací na stránkách EAHC (anglicky) zde.

  • finanční příspěvek na vypsání zakázky na dodání služby

Příspěvek je určen na realizaci zakázky na dodání služby, která je v souladu s cíly programu a pravidly uvedenými v pracovním plánu pro příslušný rok. 

Více informací na stránkách EAHC (anglicky) zde.

  • příspěvek na společnou akci Společenství a jednoho nebo více členských států

O příspěvek na společnou akci Společenství (Evropské komise) a jednoho nebo více členských států mohou požádat instituce z veřejného sektoru nebo neziskové organizace, které jsou za tímto účelem specificky jmenované jednou ze zemí, jež se mohou účastnit programu.

Více informací na stránkách EAHC (anglicky) zde.

  • finanční příspěvek na akce mezinárodních organizací

Finanční příspěvek na své aktivity mohou získat i mezinárodní organizace, a to prostřednictvím přímých grantových dohod s Evropskou komisí.

Další informace k účasti a finančním mechanismům naleznete na stránkách Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele (EAHC) zde (anglicky).