Pacientská rada: Pacienti se poprvé systémově zapojili do přípravy zákona o veřejném zdravotním pojištění

Vytvořeno: 30. 8. 2018 Poslední aktualizace: 30. 8. 2018

Práce na novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která nově upravuje kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků vydávaných na poukaz, se poprvé účastnili od samého počátku zástupci všech relevantních aktérů, včetně pacientů. Prostřednictvím nového mechanismu zastoupení pacientů na ministerstvu – mechanismu Pacientské rady – a díky nebývalé aktivitě a snaze tvůrců zákona hlas pacientů začlenit, byli zástupci pacientů účastni všech jednání k novelizaci. Současně, aby byl zajištěn hlas co nejširší skupiny pacientů s různými potřebami, se paralelně scházela též pracovní skupina Pacientské rady ke zdravotnickým prostředkům, kde byli pacienti nejen pravidelně seznamováni s průběhem příprav, ale diskutovali hlavně své specifické potřeby. Výsledky těchto jednání pak byly podkladem pro zvolené zástupkyně – paní Marii Ředinovou (České Ilco) a paní Zdeňku Faltýnkovou (Česká asociace paraplegiků), které se pak účastnily všech jednání aktérů na ministerstvu.

„Ministerstvo zdravotnictví dalo pacientům i odborným společnostem příležitost aktualizovat a doplnit kategorizační strom, který je podkladem pro přílohu 3 zákona č. 48/1997 Sb. Pacienti i zástupci odborných společností se mohli podílet na vzniku novely hned od začátku. Byl odveden obrovský kus práce. Zástupci pacientských organizací podali 192 připomínek ke kategorizačnímu stromu, 124 z nich bylo zohledněno v rámci shody aktérů. K návrhu novely bylo podáno patnáct připomínek, jen třem nebylo vyhověno.  Toto považuji za obrovský úspěch spolupráce ministerstva zdravotnictví s pacienty, resp. pacientskými organizacemi.” shrnuje Marie Ředinová. “Pacienti byli při přípravě nové úpravy tentokrát opravdu ve středu dění, a to považuji za průlomové” doplňuje Zdeňka Faltýnková. „Pacienti byli přizváni na všechna zásadní jednání Pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků od samého počátku vyjednávání.“

Díky mechanismu Pacientské rady a její pracovní skupiny totiž pacienti byli velice intenzivně účastni přípravy nové právní úpravy a budou také členy komise, jejíž náplní má být aktualizace kategorizace zdravotnických prostředků. Jednání byli přítomni také zástupci odborných společností, dodavatelů zdravotnických prostředků, pojišťoven a samozřejmě zástupci Pacientské rady – tedy zcela výjimečně vyrovnaná skupina zainteresovaných stran a na tomto portfoliu vznikl kompromis mezi požadovaným a možným.

“Byla maximální snaha o to, aby požadavky pacientů, zejména pokud jsou podpořeny názorem odborné společnosti, byly zapracovány do novely.  Takovou příležitost vyjádřit se a připomínkovat včas úhradovou regulaci zdravotních prostředků pacientské organizace dosud nikdy neměly. Faktem je, že mezi našimi připomínkami byl i požadavek, aby pacientské organizace a odborné společnosti byly účastny zásadních procesů při zařazování nových zdravotnických prostředků do úhrad a určování výše úhrad. O to ale budeme i nadále usilovat a to i v rámci pracovní skupiny Pacientské rady s ministerstvem.” Shodují se Faltýnková a Ředinová.

Důležité je, že pracovní skupina pro zdravotnické prostředky Pacientské rady bude pracovat dále. Průběžně, každý rok soustředí podněty a předloží je vždy na podzim komisi zřízené na MZ ČR, která je posoudí, resp. se postará o zapracování novinek do přílohy zákona. Nadále pak bude usilovat o to, aby po přijetí legislativní definice pacientské organizace do zákona o zdravotních službách byli pacienti účastni spolu se zástupci odborných společností všech relevantních procesů, které se jich týkají, včetně řízení v oblasti úhradové regulace zdravotnických prostředků, které by dle nové úpravy měly probíhat před Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

 

 

Vedoucí pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotnické prostředky:

Marie Ředinová, České ILCO, z.s

Zdena Faltýnková, CZEPA, z.s.