Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

Vytvořeno: 22. 7. 2019 Poslední aktualizace: 22. 7. 2019

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č.186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta (dále jen „vyhláška č. 186/2009 Sb.“) a dále zákonem č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatel zdravotních služeb má povinnost dle § 7 vyhlášky č. 186/2009 Sb. předat seznam vybraných rezidentů neprodleně po skončení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví na formuláři, který je součástí přílohy tohoto článku.

Seznam vybraných uchazečů na uvedeném formuláři zašle ve dvou kopiích v papírové podobě (nebo elektronicky datovou schránkou) na adresu Ministerstva zdravotnictví (s nadepsanou obálkou Rezidenční místo 2019 – odbor VLP).

Adresa pro zaslání formuláře:

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

odbor vědy a lékařských povolání

Palackého náměstí 4

128 01 Praha 2

Ke každému vybranému uchazeči je nezbytné zaslat vyplněný formulář s informacemi o vybraném rezidentovi.        

Upozornění: Od 1. 7. 2019 se snižuje sazba pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %. Zrušení karenční doby (první 3 dny dočasné pracovní neschopnosti, za které se neposkytuje náhrada mzdy nebo platu) od 1. 7. 2019 má dopad i do oblasti pojistného. Od stejného data, tj. od 1. července, dochází ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a u zahraničních zaměstnanců, a to o 0,2 %. Pokud použijete k přípravě finančního plánu pro školence tabulku uvedenou v žádosti o dotaci na rezidenční místo pro rok 2019, pak tato tabulka je v záložce Finanční plán III na tuto změnu opravena.

Přílohy