Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

Vytvořeno: 24. 7. 2018 Poslední aktualizace: 24. 7. 2018

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č.186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta (dále jen „vyhláška č. 186/2009 Sb.“) a dále zákonem č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatel zdravotních služeb má povinnost dle § 7 vyhlášky č. 186/2009 Sb. předat seznam vybraných rezidentů neprodleně po skončení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví na formuláři, který je součástí přílohy tohoto článku.

Seznam vybraných uchazečů na uvedeném formuláři zašle v papírové podobě (nebo elektronicky datovou schránkou) na adresu Ministerstva zdravotnictví (s nadepsanou obálkou Rezidenční místo 2018 – odbor VLP) ve 2 kopiích.

 

Ke každému vybranému uchazeči je nezbytné zaslat vyplněný formulář s informacemi o vybraném rezidentovi.

            

Přílohy